งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษา ADDIE MODAL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษา ADDIE MODAL"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษา ADDIE MODAL
โดย นางสาวกาญจนา เพชรทูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป

2 การออกแบบสื่อการสอน ADDIE MODEL
การออกแบบระบบการสอน ขั้นตอนการพัฒนา การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษา ขั้นตอนการนำไปใช้ ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการประเมินผล ขั้นการออกแบบ ที่มา

3 การออกแบบระบบการสอน ADDIE MODEL
การออกแบบการสอนเป็นกระบวนการแก้ปัญหาการสอนโดยวิธีการวิเคราะห์เงื่อนไขการเรียนรู้อย่างเป็นระบบในการดำเนินการเช่นนี้จะต้องตัดสินใจทำความสัมพันธ์ในขั้นตอนต่างๆแต่ละขั้นในกระบวนการออกแบบการสอน โดยพื้นฐานของการออกแบบการสอนขึ้นอยู่กับ จิตวิทยาการสอน วิธีการระบบ และการสื่อสาร

4 การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษา ADDIE MODAL

5 1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)
ขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นรากฐานสำหรับขั้นตอนการออก แบบการสอนขั้นตอนอื่นๆ ในระหว่างขั้นตอนนี้ คุณจะต้องระบุปัญหา ระบุแหล่งของปัญหา และวินิจฉัยคำตอบที่ทำได้ ขั้นตอนนี้อาจประกอบด้วยเทคนิคการวินิจฉัยเฉพาะ เช่น การวิเคราะห์ความต้องการ(ความจำเป็น) , การวิเคราะห์งาน, การวิเคราะห์ภารกิจ ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้มักประกอบด้วย เป้าหมาย และ รายการภารกิจที่จะสอน ผลลัพธ์เหล่านี้จะถูกนำเข้าไปยังขั้นตอนการออกแบบต่อไป  

6 2. ขั้นการออกแบบ (Design)
ขั้นออกแบบเป็นขั้นตอนประสานระหว่างสิ่งที เป็นนามธรรมจากขั้นวิเคราะห์ โดยการแปลงความคิด และนำเสนอเป็นรูปธรรมในขั้นออกแบบ เช่น การเขียน ผังงาน การออกแบบ storyboard ขั้นตอนนี้เป็นหน้าที่ ออกแบบการสอน นักเทคโนโลยีการศึกษาที่ต้อง ประสานงานร่วมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 1. การออกแบบ Courseware (การออกแบบบทเรียน) การออกแบบผังงาน (Flowchart)  3. การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) 

7 3.ขั้นตอนการพัฒนา (Develop)
ขั้นพัฒนาเป็นขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติการสร้างบทเรียนตามผลการออกแบบจากขั้น ตอนที่สอง ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยผู้มีความเชี่ยวชาญหลายด้าน เช่น นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก นักคอมพิวเตอร์ผู้ดูแลและจัดการระบบการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้ 1. การเตรียมการ เกี่ยวกับองค์ประกอบ 2. การสร้างบทเรียน หลังจากได้เตรียมข้อความ ภาพ เสียง และส่วนอื่น เรียบร้อยแล้ว 3. การสร้างเอกสารประกอบการเรียน หลังจากสร้างบทเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

8 4.ขั้นตอนการนำไปใช้ (Implement)
การนำไปใช้เป็นการนำบทเรียนที่ผ่านการพัฒนาเป็นบทเรียนในรูปของสื่อดิจิทัล เผยแพร่บนระบบเครือข่าย (network) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนและร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจารย์ผู้สอนและทีมผู้ดำเนินการผลิตจำเป็นต้องเก็บข้อมูล รวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาต่างๆ ที่พบจากการเรียนด้วย e-learning เพื่อการปรับปรุงต่อไป

9 5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation)
      ขั้นการประเมินผลประกอบด้วยสองส่วนคือการประเมินผลรูปแบบ (Formative) และการประเมินผลในภาพรวม (Summative) การประเมินผลรูปแบบคือการนำเสนอในแต่ละขั้นของ ADDIE Process ซึ่งเป็นการประเมินผลเพื่อพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวมจะทำเมื่อการสอนเสร็จสิ้นเพื่อประเมินผลประสิทธิผลการสอนทั้งหมดข้อมูลจากการประเมินผลรวมโดยปกติมักจะถูกใช้เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอน

10 ที่มา

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษา ADDIE MODAL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google