งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่าย ค่าทดแทน (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่าย ค่าทดแทน ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่าย ค่าทดแทน ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 กันยายน 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ให้ยกเลิกความในข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ. ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ 3 ในประกาศนี้ " เขตระบบโครงข่ายพลังงาน " หมายความว่า เขต ระบบโครงข่ายพลังงานที่ได้มีประกาศตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ. ศ. 2550 และให้ความหมายรวมถึงเขตเดินสายไฟฟ้า และเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อที่ได้ ประกาศตามกฎหมายอื่น

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ " การปรับปรุงระบบโครงข่ายพลังงาน " หมายความ ว่า ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ในเขตระบบ โครงข่ายพลังงาน " เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิ อื่น " หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ ทรงสิทธิอื่นโดยชอบด้วยกฎหมายในที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลหรือทรัพย์สินอื่นที่อยู่ใน เขตระบบโครงข่ายพลังงาน ณ วันที่ประกาศ กำหนดระบบโครงข่ายพลังงานหรือวันที่ประกาศ ปรับปรุงระบบโครงข่ายพลังงาน " ข้อ 4 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็น ข้อ 6/1 ข้อ 6/2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับ การ กำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ. ศ. 2552

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ " ข้อ 6/1 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีความ จำเป็นต้องปรับปรุงระบบโครงข่ายพลังงาน ในเขตระบบโครงข่ายพลังงานโดยมิได้ขยาย เขตระบบโครงข่ายพลังงาน ให้ผู้รับ ใบอนุญาตประกาศปรับปรุงระบบโครงข่าย พลังงาน และให้มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการ ทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องทำ การปรับปรุงระบบโครงข่ายพลังงาน พร้อม ทั้งแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่นทราบด้วย ให้ คณะกรรมการกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่า ทดแทนทรัพย์สินแก่เจ้าของหรือผู้ ครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิอื่น ตามที่ เห็นสมควร ด้วยความเป็นธรรม

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ ข้อ 6/2 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีความ จำเป็นต้องปรับปรุงระบบโครงข่ายพลังงานและ ขยายเขตระบบโครงข่ายพลังงานเพิ่มขึ้น ให้ผู้รับ ใบอนุญาตดำเนินการตามมาตรา 106 แห่ง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ พ. ศ. 2550 เฉพาะส่วนที่ขยายเขตระบบโครงข่ายพลังงาน การกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเฉพาะส่วนที่ขยาย เขตระบบโครงข่ายพลังงานตามวรรคหนึ่งให้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับ การกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ. ศ. 2552 ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองในข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการ กำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ. ศ. 2552

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สรุปสาระสำคัญ " กรณีเขตระบบโครงข่ายพลังงานที่มี ระยะทางสั้น หรือมีเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นจำนวนน้อยราย ให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่า ทดแทนทรัพย์สินแก่เจ้าของหรือผู้ ครอบครองทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นได้โดยมิ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา ที่ดินและทรัพย์สิน ตามข้อ 4 ของประกาศ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและวิธีการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดิน และทรัพย์สิน พ. ศ. 2552"

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่าย ค่าทดแทน (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google