งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกความในข้อ (1) ของข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

3 สรุปสาระสำคัญ (1) เหมาจ่ายตามจำนวนผู้ประกันตนที่มีชื่อตามทะเบียนที่สำนักงานได้กำหนดไว้ให้แก่สถานพยาบาล และมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ ในอัตรา 1,446 บาทต่อผู้ประกันตน 1 คน ภายในระยะ 1 ปี สำนักงานจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลเพิ่มขึ้นจากเดิมในอัตรา 432 บาท สำหรับสถานพยาบาลที่ต้องรับภาระกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยงตามอัตราการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแนบท้ายประกาศฉบับนี้

4 สรุปสาระสำคัญ - กำหนดการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยนอกตามบัญชีรายการโรคเรื้อรัง 26 โรค - ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยในจะคำนวณภาระการรักษาผู้ป่วยในทุกราย โดยคำนวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ที่มีค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน น้อยกว่า 2 สำนักงานจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลเพิ่มขึ้นจากเดิมให้แก่สถานพยาบาลตามอัตราที่กำหนดต่อผู้ประกันตน 1 คนภายในระยะเวลา 1 ปี ดังนี้

5 สรุปสาระสำคัญ ก. สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล Hospital Accreditation -HA) หรือได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) อย่างหนึ่งอย่างใด ในอัตรา 80 บาท ต่อผู้ประกันตน 1 คน ข. สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตามขั้นบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA ในอัตรา 40 บาทต่อผู้ประกันตน 1 คน การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลตาม ก และ ข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท้ายประกาศ

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
แจ้งเพื่อทราบเรื่องสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลในอัตราต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google