งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ธันวาคม 2556

2 สรุปสาระสำคัญ 1.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 2. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 3. เกณฑ์การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตให้เป็นไปตามประกาศนี้กำหนด - การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

3 สรุปสาระสำคัญ - การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตนอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล
- การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตนอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล - การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

4 สรุปสาระสำคัญ แนบท้าย - คำขอแก้ไขใบอนุญาต แบบ นบ./๒๐ - แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (แก้ไขประเภทการเจาะน้ำบาดาล) (แก้ไขชนิดของเครื่องเจาะ) (แก้ไขความลึกของบ่อน้ำบาดาล)

5 สรุปสาระสำคัญ - แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (แก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาล ) - แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (แก้ไขประเภทการใช้น้ำบาดาล) (แก้ไขปริมาณการสูบใช้น้ำบาดาล ) (แก้ไขชนิดเครื่องสูบ หรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูด หรือความลึกของท่อดูด )

6 สรุปสาระสำคัญ - แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (แก้ไขปริมาณน้ำหรือของเหลวอื่นที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล )

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ผู้รับใบอนุญาตต้องการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตหรือได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับใบอนุญาตที่มิใช่การโอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ หรือรายละเอียดที่อยู่ของสถานที่ประกอบกิจการน้ำบาดาลได้มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ใหม่ ให้ผู้รับใบอนุญาตนั้น ยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ประจำเขตน้ำบาดาลนั้น ในกรณียื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงรายละเอียด ตามที่กำหนดไว้ในแบบคำขอและส่งเอกสารหลักฐานพร้อมคำขอ

8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2. ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขอ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ พร้อมกับการยื่นคำขอ

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google