งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 กุมภาพันธ์ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 กุมภาพันธ์ 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 กุมภาพันธ์ 2557

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป 2. ให้ยกเลิกความในรายการ 17 ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ให้ยกเลิกความในรายการ 17 ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 กุมภาพันธ์ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google