งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กุมภาพันธ์ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กุมภาพันธ์ 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ 2) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กุมภาพันธ์ 2556

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป อธิบดีอาจอนุมัติให้ใช้วิธีการอื่นในการส่งใบกำกับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร มาตรา 7 ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิด ปีละตั้งแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป หรือเป็นผู้ค้าน้ำมันชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลวแต่เพียง ชนิดเดียวที่มีปริมาณการค้าปีละตั้งแต่ห้าหมื่นเมตริกตันขึ้นไป ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1.เมื่อผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๗ ได้ทำการจำหน่าย จ่าย โอนก๊าซปิโตรเลียมเหลว และจัดทำใบกำกับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวซึ่งมีสถานที่ส่งมอบปลายทางเป็นโรงบรรจุก๊าซ ให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๗ ส่งใบกำกับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - mail) พร้อมทั้งระบุชื่อผู้ส่งและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไปยังกรมธุรกิจพลังงานทุกครั้ง อย่างช้าภายในกำหนดเวลา ดังนี้ (๑) เมื่อได้จัดทำใบกำกับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ณ คลังก๊าซต้นทาง ให้ส่งอย่างช้าภายในกำหนด ๑๕ นาที นับแต่เวลาที่ได้จัดทำใบกำกับการขนส่งแล้วเสร็จ

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
(๒) เมื่อรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวถึงโรงบรรจุก๊าซปลายทาง ให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๗ดำเนินการให้ผู้บรรจุก๊าซที่ตนแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนค้าต่าง หรือได้รับอนุญาตให้มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการบรรจุก๊าซแทนตน ส่งใบกำกับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวตาม (๑) ที่ได้มีการลงลายมือชื่อรับรองการรับมอบก๊าซโดยเจ้าของโรงบรรจุก๊าซหรือในกรณีที่เจ้าของโรงบรรจุก๊าซไม่อยู่ให้พนักงานหรือลูกจ้างที่จัดการดูแลโรงบรรจุก๊าซเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการรับมอบก๊าซแทน อย่างช้าภายในกำหนด ๑๕ นาที นับแต่เวลาที่รถขนส่งมาถึง ใบกำกับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม (๑) และ (๒) ต้องมีขนาดที่อ่านเห็นได้อย่างชัดเจน

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กุมภาพันธ์ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google