งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัยปี พ.ศ. 2553) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 ตุลาคม 2554

2 สรุปสาระสำคัญ 1 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำนวน 602 รายตามประกาศนี้เป็นผู้ประกอบกิจการที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2553 2 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้รับยาเว้นค่าธรรมเนียมรายปีที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ตามจำนวนที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้

3 สรุปสาระสำคัญ *** ในระหว่างที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามจำนวนที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศนี้ด้วย เว้นแต่จะเป็นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ใบอนุญาตสิ้นอายุปี 2559 มิให้ได้รับการยกเว้น 3 ระหว่างที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม 2 หากมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรงงานตาม 1 เปลี่ยนแปลงไปอันมีผลทำให้จำนวนค่าธรรมเนียมรายปีและหรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ที่จะต้องชำระเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ให้ถือว่าเป็นจำนวนค่าธรรมเนียมที่จะต้องชำระภายหลังการ

4 สรุปสาระสำคัญ เปลี่ยนแปลงแล้วนั้น เป็นค่าธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้นแทนค่าธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้นตาม 2 แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม หากรวมค่าธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้นทั้งหมดแล้วมีจำนวนเกินประมาณการค่าเสียหายจากภัยธรรมชาติ ที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานแจ้งไว้ต่อทางราชการตามที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศ ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเพียงไม่เกินประมาณการค่าเสียหาย แนบท้าย บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัยปี พ.ศ. 2553) พ.ศ. 2554

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google