งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานพ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 เมษายน 2552

2 สาระสำคัญ ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1.กำหนดใช้บังคับกับการโอนใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ ใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ และใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 2.กำหนดผู้รับโอนต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วย การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3.กำหนดผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะโอนสิทธิตามใบอนุญาตไปให้บุคคลอื่น ให้ยื่นคำขอโดยระบุประเภทของกิจการพลังงานที่ประสงค์จะโอนให้ชัดเจนต่อสำนักงานหรือสำนักงานประจำเขตแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้ - สำเนาใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานที่ต้องการโอน - ชื่อและที่อยู่หรือที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้โอนและผู้รับโอน - หนังสือบริคณห์สนธิของผู้รับโอน

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
- รายละเอียดเกี่ยวกับผลของการโอนสิทธิตามใบอนุญาตที่มีต่อสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานของผู้โอนและผู้รับโอน - หนังสือระบุเหตุผลและความจำเป็นในการโอนโดยละเอียด ชัดเจน และเข้าใจได้ - รายงานการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการประกอบกิจการพลังงาน เช่นคุณภาพการประกอบการ ผลกระทบแก่ผู้ใช้พลังงาน ต้นทุนและอัตราค่าบริการ - เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
4.เมื่อสำนักงานได้รับคำขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตแล้วให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับโอนตามข้อ 2 พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ 3 พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบกรณีการโอนสิทธิตามใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน (อาจว่าจ้างให้ผู้อื่นจัดทำรายงานประเมินผลกระทบแทนได้) 5.สำนักงานประกาศคำขอโอนสิทธิตามใบอนุญาต ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน และในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบแสดงความคิดเห็นเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วัน

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
6.สำนักงานจัดทำความเห็น พร้อมทั้งรายงานการประเมินผลกระทบกรณีการโอนสิทธิตามใบอนุญาต และความคิดเห็นของประชาชน หรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ (ถ้ามี) เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายใน 7 วัน 7.ให้คณะกรรมการพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบกรณีการโอนสิทธิตามใบอนุญาต ถ้าการพิจารณายังไม่เสร็จ ให้คณะกรรมการขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน7 วันทำการ แต่ต้องบันทึกเหตุผลในการขยายระยะเวลาไว้ทุกครั้ง

8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
8.สำนักงานทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการโอนสิทธิตามใบอนุญาตของคณะกรรมการแก่ผู้โอนและผู้รับโอน โดยต้องระบุถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนและผู้รับโอน ตลอดจนเงื่อนไขใด ๆ ที่คณะกรรมการกำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมทั้งอาจกำหนดมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อคุ้มครองผู้ใช้พลังงานตามความเหมาะสมและจำเป็น พร้อมทั้งระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฉบับใหม่

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google