งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่าย ประโยชน์ทดแทน ในกรณีชราภาพ เป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่าย ประโยชน์ทดแทน ในกรณีชราภาพ เป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่าย ประโยชน์ทดแทน ในกรณีชราภาพ เป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลด อัตราเงินสมทบ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 มกราคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 2/1 แห่ง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทน ในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่มี การลดอัตราเงินสมทบ พ. ศ. 2552  " ข้อ 2/1 การจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่ ผู้ประกันตนซึ่งออกเงินสมทบเข้ากองทุนใน ช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ให้ คำนวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1 ของค่าจ้างที่มีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เพื่อจ่ายเงินบำเหน็จ ชราภาพเพิ่มขึ้นจากอัตราที่กำหนดในข้อ 6(2) แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทน ในกรณีชราภาพ พ. ศ. 2550"

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่าย ประโยชน์ทดแทน ในกรณีชราภาพ เป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google