งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป การให้กู้ยืมเงิน ตามมาตรา 46 (5) แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) วงเงินกู้ยืม นายจ้างรายละไม่เกิน 2,000,000 บาท (2) ระยะเวลาการให้กู้ไม่เกิน 5 ปี (3) อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2 ต่อปี

3 สรุปสาระสำคัญ (4) ระยะเวลาการปลอดการชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 1 ปี และในระหว่างระยะเวลาการปลอดการชำระคืนเงินต้นให้ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน (5) ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ ให้ชำระคืนเงินกู้เป็นรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือนรวมระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้และระยะเวลาการปลอดการชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 5 ปี

4 สรุปสาระสำคัญ ในกรณีผู้กู้ไม่ชำระเงินกู้ให้เสร็จสิ้นตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา ผู้กู้จะต้องเสียค่าปรับสำหรับเงินต้นค้างชำระในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในการกู้ยืมเงิน ให้ผู้กู้จัดให้มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่จดทะเบียนภายในประเทศ (2) หนังสือโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากในธนาคารภายในประเทศของผู้กู้และหนังสือให้ความยินยอมของธนาคาร

5 (3) หลักทรัพย์ค้ำประกันอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในการกู้ยืมเงินให้จัดให้มีหลักฐานตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานกำหนด

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google