งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กรนำการปศุสัตว์ไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กรนำการปศุสัตว์ไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์กรนำการปศุสัตว์ไทย
วิสัยทัศน์ องค์กรนำการปศุสัตว์ไทย สู่ตลาดโลก

2 คุณค่า? กรมปศุสัตว์ ส่งมอบ อะไร?

3 อะไรคือคุณค่า ที่ส่งมอบ?
ความสามารถ ทางการแข่งขัน อะไรคือคุณค่า ที่ส่งมอบ? ความเพียงพอ ความมีคุณภาพ

4 ผู้บริโภค เกษตรกร ผู้ประกอบการ กรมปศุสัตว์ ส่งมอบ ให้ใคร?

5 องค์ความรู้ & เทคโนโลยี
กรมปศุสัตว์ ส่งมอบ อะไร? คุณค่า? คุณค่า? ความต้องการ ความต้องการ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค องค์ความรู้ & เทคโนโลยี การผลิตปศุสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ ความคาดหวัง ความคาดหวัง ความเพียงพอ ความมีคุณภาพ ความสามารถ ทางการแข่งขัน ความเพียงพอ ความมีคุณภาพ

6 องค์กรนำการปศุสัตว์ไทย
DEMAND = SUPPLY ความเพียงพอ องค์กรนำการปศุสัตว์ไทย สู่ตลาดโลก STANDARD & HYGIENE ความมีคุณภาพ PRODUCTIVITY SPEED IMAGE PRICE COST VARIETY BALANCE ความสามารถทางการแข่งขัน

7 กรมปศุสัตว์ ทำอะไร? กระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมปศุสัตว์
กำหนดยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ วิจัย พัฒนา และออก แบบด้าน การปศุสัตว์ ปฏิบัติการด้านการ ปศุสัตว์ ส่งมอบและให้บริการด้านการ ปศุสัตว์ บริหารผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเพียง พอ องค์กรนำการปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก การเงิน การคลัง การพัสดุ ความ มีคุณ ภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม ความ สามารถทางการแข่งขัน การจัดการด้านกฎหมาย นิติกรรม และสิทธิประโยชน์ขององค์การ การพัฒนาองค์การ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการความรู้ กระบวนการสนับสนุนของกรมปศุสัตว์

8 กระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมปศุสัตว์
กำหนดยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ วิจัย พัฒนา และออกแบบด้านการ ปศุสัตว์ ปฏิบัติการ ด้านการ ปศุสัตว์ ส่งมอบและให้บริการ ด้านการ ปศุสัตว์ บริหารผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างวิสัยทัศน์ จัดทำยุทธศาสตร์ บริหารยุทธศาสตร์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดเป้าหมาย ที่เหมาะสม วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน กำหนดวิสัยทัศน์

9 กระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมปศุสัตว์
กำหนดยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ วิจัย พัฒนา และออกแบบด้านการ ปศุสัตว์ ปฏิบัติการ ด้านการ ปศุสัตว์ ส่งมอบและให้บริการ ด้านการ ปศุสัตว์ บริหารผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างวิสัยทัศน์ จัดทำยุทธศาสตร์ บริหารยุทธศาสตร์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดเป้าหมาย ที่เหมาะสม วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน กำหนดวิสัยทัศน์ วิเคราะห์และประเมินสภาพการแข่งขัน วิเคราะห์แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ วิเคราะห์แนวโน้มด้านการเมืองและกฎหมาย วิเคราะห์แนวโน้มด้านเทคโนโลยี วิเคราะห์แนวโน้มด้านสังคม วัฒนธรรม วิเคราะห์แนวโน้มด้านประชากร ศาสตร์ วิเคราะห์แนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม

10 กระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมปศุสัตว์
กำหนดยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ วิจัย พัฒนา และออกแบบด้านการ ปศุสัตว์ ปฏิบัติการ ด้านการ ปศุสัตว์ ส่งมอบและให้บริการ ด้านการ ปศุสัตว์ บริหารผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างวิสัยทัศน์ จัดทำยุทธศาสตร์ บริหารยุทธศาสตร์ กำหนดพันธกิจขององค์กร จัดทำและประเมินทางเลือก วาง ยุทธศาตร์ระยะยาว กำหนดบทบาทหน้าที่และกระบวนการ ปรับโครงสร้างองค์กร กำหนด เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ กำหนดยุทธศาสตร์ ระดับภารกิจ

11 กระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมปศุสัตว์
กำหนดยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ วิจัย พัฒนา และออกแบบด้านการ ปศุสัตว์ ปฏิบัติการ ด้านการ ปศุสัตว์ ส่งมอบและให้บริการ ด้านการ ปศุสัตว์ บริหารผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างวิสัยทัศน์ จัดทำยุทธศาสตร์ บริหารยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงการรองรับยุทธศาสตร์ ประเมินโครงการรองรับยุทธศาสตร์ ที่ได้พัฒนาขึ้นมา คัดเลือกโครงการที่เหมาะสม กำหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์

12 กระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมปศุสัตว์
กำหนดยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ วิจัย พัฒนา และออกแบบด้านการ ปศุสัตว์ ปฏิบัติการ ด้านการ ปศุสัตว์ ส่งมอบและให้บริการ ด้านการ ปศุสัตว์ บริหารผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดเป้าหมายการวิจัย พัฒนา ออกแบบ กำหนดแผนงานโครงการวิจัยพัฒนา ออกแบบ กำหนดผู้รับผิดชอบและจัดสรรทรัพยากร บริหารจัดการสิทธิและผลประโยชน์ บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์

13 กระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมปศุสัตว์
กำหนดยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ วิจัย พัฒนา และออกแบบด้านการ ปศุสัตว์ ปฏิบัติการ ด้านการ ปศุสัตว์ ส่งมอบและให้บริการ ด้านการ ปศุสัตว์ บริหารผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การผลิด จัดหาปัจจัยสำคัญด้านการผลิตปศุสัตว์ การบริหารสุขภาพสัตว์ การบริหารสุขอนามัยกระบวนการผลิต การบริหารสุขอนามัย สินค้าปศุสัตว์ การบริหารห้องปฏิบัติการ

14 กระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมปศุสัตว์
กำหนดยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ วิจัย พัฒนา และออกแบบด้านการ ปศุสัตว์ ปฏิบัติการ ด้านการ ปศุสัตว์ ส่งมอบและให้บริการ ด้านการ ปศุสัตว์ บริหารผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบุข้อกำหนด ที่สำคัญของกระบวนการ ออกแบบกระบวนการให้บริการ ส่งมอบ ให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนด ควบคุมคุณภาพ การให้บริการ ปรับปรุงกระบวนการส่งมอบและให้บริการ บริหารบุคลากรที่ให้บริการ

15 กระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมปศุสัตว์
กำหนดยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ วิจัย พัฒนา และออกแบบด้านการ ปศุสัตว์ ปฏิบัติการ ด้านการ ปศุสัตว์ ส่งมอบและให้บริการ ด้านการ ปศุสัตว์ บริหารผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรียนรู้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย กำหนดกลุ่มผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความร่วมมือและ สร้างความสัมพันธ์กับทุกกลุ่มและระหว่างกลุ่ม บริหารความสมดุลระหว่างองค์กร กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

16 กระบวนการสนับสนุนของกรมปศุสัตว์
การเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม การจัดการด้านกฎหมาย นิติกรรม และสิทธิประโยชน์ขององค์การ การพัฒนาองค์การ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการความรู้

17 กระบวนการสนับสนุนของกรมปศุสัตว์
การเงิน การคลัง การพัสดุ

18 รางวัลคุณภาพการให้บริการ
ประเภทรางวัล รางวัลรายกระบวนงาน รางวัลภาพรวมกระบวนงาน รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ

19 รางวัลคุณภาพการให้บริการ
ขั้นตอน ค้ดเลือกกระบวนงาน จัดทำเอกสารรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในกำหนด สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจประเมิน ระยะที่ 1 พิจารณาจากเอกสารรายงาน ระยะที่ 2 ตรวจเยี่ยมจากการปฏิบัติงานจริง ข้อมูลเพิ่มเติม “หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน”

20 เพื่อรับรางวัลคุณภาพการให้บริการ
การจัดการกระบวนงาน เพื่อรับรางวัลคุณภาพการให้บริการ การเตรียมการ กำหนดให้มีการพัฒนาหมวด 6 อย่างจริงจัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระบวนการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการสอนงาน รวมถึงการปรับปรุงกระบวนงาน” ให้กับคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์การ และผู้แทนจากสำนัก/กอง เพื่อเป็นตัวคูณในการดำเนินงาน สำรวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ กำหนดให้สำนัก/กอง จัดทำ Work flow กระบวนงานหลัก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงต่อไป กำหนดเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองภายในกรมปศุสัตว์ ให้มีการเสนอกระบวนงานเพื่อรับรางวัล

21 เพื่อรับรางวัลคุณภาพการให้บริการ
การจัดการกระบวนงาน เพื่อรับรางวัลคุณภาพการให้บริการ การดำเนินการ สำนัก/กอง พิจารณา คัดเลือกกระบวนงานหลักตามหลักเกณฑ์ ฯเสนอคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาองค์การ หมวด 6 จำนวน 1-3 กระบวนงาน คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาองค์การ หมวด 6 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ พิจารณาคัดเลือกกระบวนงานของสำนัก/กอง ที่เหมาะสมสำหรับการเสนอขอรับรางวัล สำนัก/กอง ปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินการ สำนัก/กอง จัดทำรายงานตามแบบฟอร์มส่งสำนักงาน ก.พ.ร. รอรับการตรวจประเมินในขั้นตอนต่อไป

22

23


ดาวน์โหลด ppt องค์กรนำการปศุสัตว์ไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google