งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง
โรงพยาบาลบ้านลาด ณ 25 เมษายน 2551

2 การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ
การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ รพ.บ้านลาด ณ 25 เมษายน 2551

3 การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ
การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ รพ.บ้านลาด ณ 25 เมษายน 2551

4 การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ
การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ รพ.บ้านลาด ณ 25 เมษายน 2551

5 การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ
การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ รพ.บ้านลาด ณ 25 เมษายน 2551

6 เจ้าหนี้การค้า ณ 25 เมษายน 2551
เจ้าหนี้การค้า ณ 25 เมษายน 2551

7 ลูกหนี้ค่ารักษา ณ 25 เมษายน 2551
ลูกหนี้ค่ารักษา ณ 25 เมษายน 2551

8 การเปลี่ยนสภาพลูกหนี้สิทธิข้าราชการเบิกคลัง IPD,OPD/ เบิกต้นสังกัด เป็นเงินสด ปีงบประมาณ 2551

9

10 เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ปี2550-2551

11 การบริหารประสิทธิภาพทรัพยากรการเงินการคลัง
สภาพคล่องปีงบประมาณ 2551 ค่าปกติ= 1 ประสิทธิภาพ - ตามเกณฑ์ = 85.71% - ตกเกณฑ์ = 14.29%

12 ค่าปกติ = 1.5 ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ = 57.14% ตกเกณฑ์ = 42.86%

13

14 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 10 อันดับ (ยอดผูกพันเป็นรายไตรมาส) ปีงบประมาณ 2551

15 แสดงการเปรียบเทียบแหล่งรายได้การดำเนินการบริการทางการแพทย์ ต. ค
แสดงการเปรียบเทียบแหล่งรายได้การดำเนินการบริการทางการแพทย์ ต.ค มี.ค.51

16 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สถานะการณ์ด้านการเงิน 1. สภาวะสถานการณ์ด้านการเงินการคลังมีค่า ระดับ 7 (ปกติ) เนื่องจาก ทุนสำรองสุทธิเป็น บวก ส่วนต่างรายรับรายจ่ายต่อเดือนเป็น บวก ดัชนีสินทรัพย์สำรองสุทธิ มากกว่า 0 2. I/E = 1.02 มากกว่า 1 (ยังต้องควบคุมรายจ่าย) 3. Profitability Ratio = 6.1% (ยังสามารถทำกำไรได้ร้อยละ6.1) สภาพคล่องทางการเงิน 1. ประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง 1.1 Cash Ratio = 0.78 ปกติ 1.2 QR = ปกติ 1.3 CR = 1.33 ต่ำกว่าเกณฑ์ 1.4 หนี้สิน 5,383, บาท 1.5 เงินบำรุง รพ. คงเหลือ 4,874, บาท ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและบริหารจัดการด้านทรัพยากร 1. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้ค่ารักษา UC 75 วัน , ตามจ่าย UC 36 วัน และ NON-UC เท่ากับ 58 วัน (เกณฑ์ปกติ 90 วัน ) มี ประสิทธิภาพ 2. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(พัสดุทั่วไป 84 วัน,ยา/เวชภัณฑ์ 83 วัน) อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีประสิทธิภาพ แต่ การชำระหนี้ค่ารักษาตามจ่ายล่าช้า (223 วัน) 3. อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร: รายจ่ายดำเนินงาน อยู่ในอัตราสูง (68.42) ต้องเฝ้าระวังควบคุม 4. ต้นทุนบริการและต้นทุนดำเนินการด้านการรักษาพยาบาลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 5. ทุนสำรองสุทธิและอัตราหมุนเวียนของวัสดุ/ยาเวชภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ดี มีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google