งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน
โครงสร้างทางการเงิน เงินสด เงินกู้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้การค้า สินทรัพย์หมุนเวียน เจ้าหนี้ระยะสั้น สินค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย การใช้เงินทุน การจัดหาเงินทุน ที่ดิน ทุนดำเนินงาน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เจ้าหนี้ระยะยาว อาคาร เงินลงทุน สินทรัพย์อื่น อุปกรณ์ ส่วนของเจ้าของ ทุนอื่น เงินลงทุน สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน กำไรสะสม

2 การออกแบบ (Model Design)
รายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของกิจการ การออกแบบ (Model Design) องค์ประกอบหลัก หลัก CAMELS แหล่งใช้ไป/การลงทุน * ลูกหนี้ * เงินฝาก * ที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ์ * อื่น ๆ แหล่งที่มา * ภายใน (ทุนสหกรณ์ เงินฝาก) * ภายนอก (หนี้สิน) ปัจจุบัน การเงิน ๏ C ความเสี่ยงของเงินทุน Capital Asset Earning Liquidity ๏ A คุณภาพของสินทรัพย์ * การบริหารรายได้/ค่าใช้จ่าย - รายได้ - ค่าใช้จ่าย - กำไร * ความสามารถในการทำกำไร * อัตราเฉลี่ยต่อสมาชิก ๏ E การทำกำไร สินทรัพย์หมุนเวียน * เงินสด เงินฝาก * ลูกหนี้ระยะสั้น * เงินลงทุนระยะสั้น * สินค้า หนี้สินหมุนเวียน * เงินกู้ระยะสั้น * เจ้าหนี้การค้า * เงินรับฝาก อัตราเฉลี่ยของสินค้า ๏ L สภาพคล่อง การบริหาร ๏ M ขีดความสามารถ ในการบริหาร โครงสร้างธุรกิจ * จำนวนสหาชิก * จำนวนพนักงานบัญชี * ขนาดสหกรณ์ * ธุรกิจสหกรณ์ บทบาทการบริหาร/การควบคุม ภายใน * การปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ * การแบ่งส่วนงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบ * ความตรวจสอบกิจการ * การทำแผนแบะงบประมาณ * การรายงาน/ติดตามประเมินผล Management structure/manpower/law/communication/documentation ความเสี่ยง ๏ S ผลกระทบของธุรกิจ * อัตราดอกเบี้ย * ราคาสินค้า/ราคาหุ้น * นโยบายรัฐ อนาคต Sensitivity

3 มิติมุมมองทางการเงินของสหกรณ์ ประยุกต์ใช้ CAMELS analysis
อัตราค้างชำระ อัตราหมุนของสินทรัพย์ Asset quality : คุณภาพของสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ S Sensitivity : ผลกระทบของธุรกิจ S กำไรต่อสมาชิก เงินออมต่อสมาชิก ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไร ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน อัตราการเติบโตของทุนสำรอง อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิ Earning sufficiency : การทำกำไร อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อัตราส่วนทุนสำรองต่อสินทรัพย์ อัตราเติบโตทุนของสหกรณ์ อัตราเติบโตของหนี้สิน อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน Capital strength : ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง A M C Mangement ability : ความสามารถในการบริหาร E อัตราการเติบโตของธุรกิจ L อัตราส่วนทุนหมุนเวียน อัตราหมุนของสินค้า Liquidity : สภาพคล่อง อายุเฉลี่ยของสินค้า อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชำระได้ตาม กำหนด S S


ดาวน์โหลด ppt สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google