งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังขั้นตอนการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังขั้นตอนการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังขั้นตอนการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57
จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 การยื่นเอกสารหลักฐาน การตรวจสอบคุณภาพข้าว การชั่งน้ำหนัก การออกใบรับฝาก และใบประทวนสินค้า  เกษตรกรแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการ  เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย อคส./อ.ต.ก. ตรวจสอบเอกสาร - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - ใบรับรองเกษตรกรตัวจริง - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนโรงสี  วัดความชื้นข้าวเปลือกเฉลี่ย 3 ครั้ง วัดสิ่งเจือปน  วัดกรัมข้าว กรณีเป็นข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมจังหวัด ข้าวปทุมธานี1 และข้าวเหนียว ตัวแทนโรงสี ชั่งน้ำหนักรถบรรทุกข้าวเปลือก ชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเปล่า เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย อคส./อ.ต.ก. คำนวณปริมาณและวงเงินที่ได้รับตามโครงการ หัวหน้าหน่วยประจำจุดรับจำนำ ออกใบรับฝากสินค้า ออกใบประทวนสินค้า กำกับดูแลโดย เกษตรกรเจ้าของข้าวเปลือก หัวหน้าหน่วยประจำจุด รับจำนำ กำกับดูแลโดย  เกษตรกรเจ้าของข้าวเปลือก เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย อคส./ อ.ต.ก. ประจำจุด หัวหน้าหน่วยประจำจุด รับจำนำ ข้าราชการประจำจุดรับจำนำ ตัวแทนเกษตรกรประจำจุดรับจำนำ เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุด กำกับดูแลโดย  เกษตรกรเจ้าของข้าวเปลือก เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย อคส./ อ.ต.ก. หัวหน้าหน่วยประจำจุด รับจำนำ ข้าราชการประจำจุดรับจำนำ ตัวแทนเกษตรกรประจำจุดรับจำนำ เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำ จุดรับจำนำ กำกับดูแลโดย เกษตรกรเจ้าของ ข้าวเปลือก ตัวแทนเกษตรกรประจำจุด รับจำนำ ข้าราชการประจำจุดรับ จำนำ

2 หลักเกณฑ์การรับจำนำข้าวเปลือก ปี 56/57 ครั้งที่ 1
เงื่อนไขเกษตรกร เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ (เหมือนเดิม) - ต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรและมีข้อความ - ข้าวเปลือกที่นำมาเข้าร่วมโครงการเป็นของเกษตรกรจริง - กรณีนำข้าวเปลือกของบุคคลอื่นมาสวมสิทธิ์ มีความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ - กรณีข้ามเขตเกินกว่าระดับตำบลจะต้องได้รับอนุมัติก่อน เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. จำนำได้ในพื้นที่จังหวัดของเกษตรกรยกเว้นตำบลเขตติดต่อของเกษตรกรและจุดรับจำนำ หนังสือรับรองเกษตรกร กำหนดระยะเวลาการใช้หนังสือรับรองเกษตรกรนับจากวันเก็บเกี่ยวที่ระบุในหนังสือรับรองเกษตรกร - จำนำใบประทวนทั้งก่อนหรือหลัง 30 วัน - จำนำยุ้งฉางเกษตรกรทั้งก่อนหรือหลัง 60 วัน ระบุเลขที่เอกสารสิทธิที่ราชการออกให้เพื่อใช้ในการจำนำข้าว หรือตามที่ กขช./คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตามความเหมาะสม การรับจำนำ ข้ามเขตเกษตรกร คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด (เหมือนเดิม) - อนุมัติเกษตรกรจำนำข้ามเขตจากระดับตำบลติดต่อกันเป็นระดับ อำเภอติดต่อกันได้เท่านั้น - กรณีจะจำนำข้ามเขตเกินกว่าระดับอำเภอให้เสนอเหตุผลความ จำเป็นเสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำพิจารณา ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt แผนผังขั้นตอนการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google