งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขอใช้สิทธิ์สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขอใช้สิทธิ์สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขอใช้สิทธิ์สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล
องค์ประกอบ รถ ผู้ขอใช้สิทธิ์ ผู้ประกอบ อุตสาหกรรมรถยนต์ เอกสาร การขอใช้สิทธิ์สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก ประกอบไปด้วย หัวข้อที่เกี่ยวข้องและมีรายละเอียดปลีกย่อย ดังนี้ 1. องค์ประกอบของการขอใช้สิทธิ์ รายละเอียดเกี่ยวกับ “รถ” รายละเอียดเกี่ยวกับ ประชาชนที่สนใจ หรือ “ผู้ขอใช้สิทธิ์” รายละเอียดเกี่ยวกับ “ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์” 2. เอกสารที่จะต้องเตรียมสำหรับการยื่นของใช้สิทธิ์ 3. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวประกอบไปด้วย กรมสรรพสามิต กรมบัญชีกลาง กรมการขนส่งทางบก หน่วยงาน ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง กรมสรรพสามิต กรมบัญชีกลาง กรมการขนส่งทางบก

2 ที่สามารถขอใช้สิทธิ์ฯ
คุณสมบัติของรถ ที่สามารถขอใช้สิทธิ์ฯ ราคารถ ประเภทรถ เครื่องยนต์ รถเก๋ง ไม่เกิน 1,500 ซีซี รถกระบะ (2/4 ประตู) ราคาขายปลีก ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่จำกัด ซีซี กระบวนการผลิต รถบรรทุก องค์ประกอบเกี่ยวกับรถ : คุณสมบัติของรถที่สามารถขอใช้ สิทธิ์ฯ รถที่ประชาชนสามารถนำเข้าโครงการฯ ได้จะต้องมีราคาขายปลีกไม่ เกิน 1 ล้านบาท รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทรถที่เข้าหลักเกณฑ์ในโครงการ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล หรือ รถเก๋ง ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500 ซีซี รถกระบะ หรือ รถปิคอัพ ขนาดเครื่องยนต์ไม่จำกัด ซีซี ไม่อนุญาต รถบรรทุก และ รถมอเตอร์ไซค์ 3. กระบวนการผลิตของรถยนต์ที่เข้าหลักเกณฑ์จะต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิต ในประเทศ , ไม่อนุญาตให้รถยนต์ยนต์จดประกอบมีสิทธิ์ในการเข้าร่วม โครงการ รถที่ผลิตในประเทศ รถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์จดประกอบ

3 21+ คุณสมบัติของ ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ อายุผู้ขอใช้สิทธ์ ช่วงเวลาการขอสิทธิ์
นับแต่วันที่ทำธุรกรรมซื้อรถ ซื้อตั้งแต่ 16 ก.ย. 54 – 31 ธ.ค. 55 ไม่เคยครอบครองรถ การครอบครอง องค์ประกอบเกี่ยวกับประชาชนที่สนใจ : คุณสมบัติของผู้ขอ ใช้สิทธิ์ฯ เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุ 21 บริบูรณ์ นับแต่วันที่ทำ ธุรกรรมซื้อรถยนต์ จะต้องทำเรื่องขอใช้สิทธิ์ นับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 – 31 ธันวาคม 2555 ผู้ขอใช้สิทธิ์ จะต้องไม่เคยมีประวัติการซื้อรถยนต์ การถือครองรถยนต์ ผู้ขอใช้สิทธิ์ หากได้รับการอนุญาตเข้าโครงการแล้ว , ผู้ขอใช้สิทธิ์ จะต้องถือครองรถยนต์คันดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมิ ให้มีการโอนชื่อกรรมสิทธิ์ของรถยนต์นั้นให้แก่บุคคลอื่นไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น สถาบันการเงินผู้ซึ่งให้บริการด้านสินเชื่อในการซื้อรถยนต์ (บริษัท ไฟแนนซ์ / บริษัท ลิสซิ่ง) ทำการร้องขอ อันเนื่องมาจากการ ผิดนัดชำระ เป็นการซื้อรถยนต์คันแรก ต้องถือครอง 5 ปี ห้ามจำหน่ายจ่ายโอน* * เว้นแต่กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนด

4 สำเนาหลักฐานการ ซื้อ/ขาย รถยนต์ เอกสารจากกรมสรรพสามิต
ที่ใช้ในการขอใช้สิทธิ์ สำเนาเอกสาร สำเนาหลักฐานการ ซื้อ/ขาย รถยนต์ บัตรประจำตัวประชาชน กรณีซื้อสด ใบเสร็จรับเงิน สัญญาการซื้อขาย เอกสารการส่งมอบ รถยนต์ กรณีเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงิน หนังสือสัญญาเช่าซื้อ เอกสารการส่งมอบ รถยนต์ ทะเบียนบ้าน คู่มือการจดทะเบียนรถ เอกสารที่จะต้องเตรียมสำหรับการยื่นของใช้สิทธิ์ ผู้ขอใช้สิทธิ์จะต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อให้กระบวนการขอใช้สิทธิ์ ดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. สำเนาเอกสาร บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด ทะเบียนบ้าน 1 ชุด คู่มือการจดทะเบียนรถยนต์ที่ต้องการเข้าโครงการ 1 ชุด 2. หลักฐานการซื้อ/ขาย รถยนต์ 2.1 กรณีการซื้อรถด้วยเงินสดเต็มจำนวน ใบเสร็จรับเงิน สัญญาการซื้อขายรถ เอกสารการส่งมอบรถ 2.2 กรณีการเช่าซื้อ ใบจองรถ หนังสือสัญญาเช่าซื้อ 3. แบบฟอร์มในการยื่นขอใช้สิทธิ์เพื่อเข้าโครงการฯ จากกรมสรรพสามิต แบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ รถยนต์คันแรก หนังสือยินยอมการสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก เอกสารจากกรมสรรพสามิต แบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ รถยนต์คันแรก หนังสือยินยอม การสละสิทธ์การโอน รถยนต์ใหม่คันแรก

5 ผู้ประกอบการฯ มีหน้าที่นำส่งข้อมูลดังต่อไปนี้
เกี่ยวกับ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ ผู้ประกอบการฯ มีหน้าที่นำส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ ยี่ห้อ รุ่น ของรถ นำส่งข้อมูลทุกวันที่ 20 ของเดือน เป็นเวลา 1 ปี ผู้ประกอบการฯจะส่งให้ “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ“ หมายเลข เครื่องยนต์ หมายเลข ตัวรถ กรมสรรพสามิต หากตรงกับวันหยุด ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยระบบ จะสามารถตรวจสอบได้ว่า รถคันดังกล่าวได้เสียภาษีแล้วหรือไม่ โดยอัตโนมัติ องค์ประกอบเกี่ยวกับประชาชนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รถยนต์ ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมรถยนต์ มีหน้าที่จะต้องนำส่งข้อมูลของรถยนต์ ที่ได้ทำการประกอบเสร็จสิ้นพร้อมจำหน่าย ให้แก่ สำนัก มาตรฐานการ จัดเก็บภาษี 2 , กรมสรรพสามิต ทุกวันที่ 20 ของเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี (นับตั้งแต่เริ่มโครงการฯ) เพื่อให้กรมฯ สามารถตรวจสอบการจัดเก็บภาษี หากมีประชาชนผู้สนใจ ยื่นขอใช้สิทธิ์ ในตัวรถยนต์คันดังกล่าว ประกอบไป ด้วย ข้อมูลดังต่อไปนี้ ตราสินค้า/ยี่ห้อ ของรถยนต์ ที่ใช้ในการจัดจำหน่าย รุ่นของรถยนต์ หมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวรถ

6 บัญชีรถที่ห้ามถ่ายโอน
ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของกรมฯ เกี่ยวกับโครงการฯ ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับ โครงการขอใช้สิทธิ์สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก กรมสรรพสามิต ได้จัดช่องทางการอำนวยความสะดวกผ่านเว็บไซต์ ให้แก่ประชาชนผู้สนใจเข้าโครงการฯ ในการให้ ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการฯ ซึ่งประชาชนสามารถ รับทราบข้อมูลของโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณสมบัติของรถที่สามารถขอใช้สิทธิ์ คุณสมบัติของผู้ขอใช้สิทธิ์ เอกสารที่ใช้ในการขอใช้สิทธิ์ : ทั้งนี้ ประชาชนสามารถทำการ ดาวน์ โหลดแบบฟอร์ม “แบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ รถยนต์คันแรก” และ “หนังสือ ยินยอมการสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก” ได้จากช่องทางดังกล่าว ประชาชนสามารถทำการตรวจสอบยี่ห้อรถยนต์ที่จะทำการซื้อ ว่าเข้าข่าย สามารถขอใช้สิทธิฯ หรือไม่? ประชาชนสามารถทำการประเมินจำนวนเงินภาษีที่จะได้รับคืน หากนำ รถยนต์ คันดังกล่าวเข้าขอใช้สิทธิ์ฯ ประชาชน / บริษัท ไฟแนนซ์ สามารถทำการตรวจสอบว่ารถยนต์คันใด เป็นรถที่ขอใช้สิทธิ์แล้ว โดยกรอกรายละเอียดของตัวรถ อันได้แก่ ยี่ห้อ,รุ่น ของรถ,หมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวรถ หากถือครองรถ ครบ 5 ปีแล้ว ข้อมูลรถดังกล่าว จะถูกยกเลิกออกจาก บัญชีรถที่ห้ามถ่ายโอน โดยอัตโนมัติ

7 1 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ ผ่านเว็บไซต์ www.excise.go.th
Log In สมัครทางเว็บฯ Registration กรอกรายละเอียด Apply ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ 1 ข้อมูลของผู้สมัคร อีเมล์ ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ กรณียื่นผ่านเว็บไซต์ ขั้นตอนที่ 1 : การสมัครเป็นสมาชิกของเว็บฯ หากประชาชนผู้สนใจขอใช้สิทธิ์ฯ มีความประสงค์ในการยื่นเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต จะต้องทำการ “สมัคร” โดยกรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนผู้ขอใช้สิทธิ์ อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ฯลฯ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล์ ( ) สำหรับการติดต่อกลับจากกรมสรรพสามิต เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อการแจ้งผลการสมัครผ่านการบริการส่งข้อความสั้น หรือ SMS (Short Message Service) เบอร์มือถือ ผู้ขอใช้สิทธิ์ ทำการสมัครผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต โดยกรอกข้อมูลอันได้แก่ ข้อมูลของผู้สมัคร, อีเมล์ และ เบอร์มือถือ

8 1 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ ผ่านเว็บไซต์ www.excise.go.th Log In
สมัครทางเว็บฯ Registration กรอกรายละเอียด Apply ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ 1 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ กรณียื่นผ่านเว็บไซต์ ขั้นตอนที่ 1 : การสมัครเป็นสมาชิกของเว็บฯ จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์ของกรมฯ จะดำเนินการแจ้ง ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ผ่านช่องทาง อีเมล์ตามที่ผู้สมัครได้กรอกไว้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบของกรมสรรพสามิต จากนั้นระบบจะดำเนินการสร้าง Username และ Password เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบของกรมฯ และส่งเข้าอีเมล์ ของผู้ขอใช้สิทธิ์ ตามที่ได้ระบุไว้

9 2 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ ผ่านเว็บไซต์ www.excise.go.th Log In
สมัครทางเว็บฯ Registration กรอกรายละเอียด Apply ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ 2 แบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ รถยนต์คันแรก Data หนังสือยินยอม การสละสิทธิ์การโอน รถยนต์ใหม่คันแรก ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ กรณียื่นผ่านเว็บไซต์ ขั้นตอนที่ 2 : การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม เมื่อประชาชนผู้ขอใช้สิทธิ์เข้ามาในระบบและรับทราบถึงรายละเอียดของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ขอใช้สิทธิ์จะต้องดำเนินการพิมพ์ข้อมูลอื่นๆที่สำคัญลงไปใน “แบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ รถยนต์คันแรก” และ “หนังสือยินยอมการสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก” โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกลงไปในระบบของกรมฯ ผู้ขอใช้สิทธิ์ เข้าระบบของกรมฯ ทำการพิมพ์ข้อมูลในแบบฟอร์มผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ อันได้แก่ แบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ รถยนต์คันแรก หนังสือยินยอมการสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก จากนั้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกเข้าสู่ ฐานข้อมูลของกรมฯ

10 2 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ ผ่านเว็บไซต์ www.excise.go.th เลขคุม
Log In สมัครทางเว็บฯ Registration กรอกรายละเอียด Apply ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ 2 เลขคุม เงื่อนไขฯ ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ กรณียื่นผ่านเว็บไซต์ ขั้นตอนที่ 2 : การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม หลังจากนั้น ระบบ จะทำการแสดง เลขคุม : เพื่อใช้เป็นเลขอ้างอิงในการติดต่อ กับสำนักงานของกรมสรรพสามิต แสดงรายละเอียด แบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ รถยนต์คันแรก ที่ผู้ขอใช้สิทธิ์ได้ทำการกรอกไว้ แสดงรายละเอียด หนังสือยินยอมการสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก ที่ผู้ขอใช้สิทธิ์ได้ทำการกรอกไว้ เงื่อนไข ที่ผู้ขอใช้สิทธิ์ พึงรับทราบ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมด ประชาชนผู้ขอใช้สิทธิ์สามารถพิมพ์ออกมาได้ จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล และ สั่งพิมพ์เพื่อเป็นเอกสารแนบในการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ฯ อันได้แก่ เลขคุม เงื่อนไขฯ 3. แบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ รถยนต์คันแรก 4. หนังสือยินยอมการสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก

11 3 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ ผ่านเว็บไซต์ Log In สมัครทางเว็บฯ
Registration กรอกรายละเอียด Apply ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ 3 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ กรณียื่นผ่านเว็บไซต์ ขั้นตอนที่ 3 : การยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ ประชาชนผู้ขอใช้สิทธิ์ สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ในโครงการได้ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา โดย สรรพสามิตพื้นที่สาขา จะต้องนำเอกสารที่ได้รับจากประชาชน ส่งมอบให้กับ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เพื่อดำเนินการสแกนและเก็บเอกสาร ผู้ขอใช้สิทธิ์ สามารถยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ ได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ : สแกนและเก็บเอกสาร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา : รับ เพื่อส่งต่อให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ทำการสแกนและเก็บเอกสาร

12 3 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ ผ่านเว็บไซต์ Log In สมัครทางเว็บฯ
Registration กรอกรายละเอียด Apply ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ 3 กรมสรรพสามิต ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ กรณียื่นผ่านเว็บไซต์ ขั้นตอนที่ 3 : การยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ เมื่อประชาชนผู้ขอใช้สิทธิ์ ที่มีความเข้าใจในข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ พร้อมกับ แบบคำขอฯ หนังสือยินยอม เลขคุม และ เอกสารแนบ ก็จะต้องยื่น เอกสารเหล่านั้น ณ สำนักงานของกรมสรรพสามิต (ได้ทั้ง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา) โดยจะต้องยื่น เลขคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯได้ทำการโหลดรายละเอียดตามที่ กรอกไว้ที่เว็บไซต์ แบบคำขอฯ และ หนังสือยินยอมฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ได้ทำการเก็บไว้เป็นหลักฐาน และ เจ้าหน้าที่ฯ จะทำการพิมพ์ “ใบรับ แบบคำขอใช้สิทธิ์” เพื่อให้ผู้ขอสิทธิ์ เก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิง เอกสารแนบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสแกนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้น ผู้ขอใช้สิทธิ์รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านระบบ SMS จากทางกรมสรรพสามิต ต่อไป เอกสารแนบ เมื่อผู้ขอใช้สิทธิ์มาถึงสำนักงานฯ จะต้องยื่น เลขคุม , แบบคำขอฯ , หนังสือยินยอมฯ , สำเนาเอกสาร และ หลักฐานการซื้อ/ขายรถยนต์ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของกรมฯ เพื่อทำการสแกน เข้าสู่ฐานข้อมูลของกรมฯ และ เก็บเอกสารดังกล่าวไว้ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ จากนั้น เจ้าหน้าที่ฯ จะพิมพ์ “ใบรับ แบบคำขอใช้สิทธิ์” ให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิ์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

13 1 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ ผ่านสำนักงานของกรมฯ Get Information
รับทราบเงื่อนไข Apply ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ 1 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ กรณียื่นผ่านสำนักงานของกรมสรรพสามิต ขั้นตอนที่ 1 : การรับทราบเงื่อนไข ประชาชนผู้ขอใช้สิทธิ์ สามารถขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ได้ทั้งจาก สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา โดยทั้งสองแห่งสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการในการจัดเตรียมเอกสารแนบและแบบฟอร์มที่สำคัญอันได้แก่ 1. แบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ รถยนต์คันแรก 2. หนังสือยินยอมการสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก เอกสารแนบ ผู้ขอใช้สิทธิ์ สามารถขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ, แบบคำขอฯ และ หนังสือยินยอม ได้ทั้งจากที่ สำนักงานสรรพสามิต หรือ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา

14 2 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ ผ่านสำนักงานของกรมฯ Get Information
รับทราบเงื่อนไข Apply ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ 2 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ กรณียื่นผ่านสำนักงานของกรมสรรพสามิต ขั้นตอนที่ 2 : การยื่นคำขอใช้สิทธิ์ ผ่านสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา กรณียื่นผ่านสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ผู้ขอใช้สิทธิ์ที่ได้ทำการเตรียมเอกสารแนบและกรอกแบบฟอร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วยื่นเอกสารผ่านเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา จากนั้นเจ้าหน้าที่ฯ จะพิมพ์ “ใบรับ แบบคำขอใช้สิทธิ์” เพื่อให้ผู้ขอใช้สิทธิ์เก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิง จากนั้นเจ้าหน้าที่ฯ จะจัดส่งเอกสารทั้งหมดให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ดำเนินการสแกนและเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน เอกสารแนบ หากเป็นการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ “ใบรับ แบบคำขอใช้สิทธิ์” ให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิ์ จากนั้นจึงส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เพื่อดำเนินการ ตามขั้นตอนต่อไป

15 2 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ ผ่านสำนักงานของกรมฯ Get Information
รับทราบเงื่อนไข Apply ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ 2 กรมสรรพสามิต ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ฯ กรณียื่นผ่านสำนักงานของกรมสรรพสามิต ขั้นตอนที่ 2 : การยื่นคำขอใช้สิทธิ์ ผ่านสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ กรณียื่นผ่านสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ผู้ขอใช้สิทธิ์ที่ได้ทำการเตรียมเอกสารแนบและกรอกแบบฟอร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วยื่นเอกสารผ่านเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ฯ จะพิมพ์ “ใบรับ แบบคำขอใช้สิทธิ์” เพื่อให้ผู้ขอใช้สิทธิ์เก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิง จากนั้นเจ้าหน้าที่ฯ จะดำเนินการสแกนและเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน เอกสารแนบ หากเป็นการยื่น ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เจ้าหน้าที่จะทำการพิมพ์ข้อมูล ของแบบคำขอฯ และ หนังสือยินยอมฯ ผ่านระบบของกรม และ สแกนเอกสารแนบเก็บไว้ ในฐานข้อมูล จากนั้นจึงค่อยพิมพ์ “ใบรับ แบบคำขอใช้สิทธิ์” ให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิ์

16 IMG file Text file Text file Soft File การตรวจสอบสิทธิ์
กรณี กรมสรรพสามิต เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Web Service กับ กรมขนส่งทางบก กรมสรรพสามิต Web Service IMG file กรมการขนส่งทางบก Text file Text file ผลการสอบ การครอบครองรถยนต์คันแรก Soft File ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ฯ : กรณีกรมสรรพสามิต เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Web Service กับ กรมขนส่งทางบก เจ้าหน้าที่ฯ ผู้ซึ่งรับเอกสารจากผู้ขอใช้สิทธิ์ ดำเนินการส่งเอกสารดังต่อไปนี้ผ่านระบบ Web Service ของกรม หนังสือ ขอให้ตรวจสอบและรับรองการครอบครองรถยนต์คันแรก ในรูปแบบของ IMG file รายละเอียดของ เอกสารแนบ (สำเนาเอกสาร และ หลักฐานการซื้อขายรถยนต์) ในรูปแบบของ Text file เมื่อทราบผลการตรวจสอบสิทธิ์ฯ แล้วกรมการขนส่งทางบกจะแจ้งผลการครอบครองรถยนต์คันแรกให้แก่ กรมสรรพสามิต ผ่าน Web Service ในรูปแบบของ Soft File กรมสรรพสามิต ส่ง “หนังสือยินยอมฯ” รูปแบบ IMG file , รายละเอียดเอกสารในรูปแบบของ Text file โดยผ่าน Web Service จากนั้นกรมการขนส่งทางบก จะแจ้งผลการสอบฯ ผ่าน Web Service ในรูปแบบ Soft File ต่อไป

17 แจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ จากกรมการขนส่งทางบก
ผ่าน! SMS ขั้นตอนการแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ เมื่อทางกรมการขนส่งทางบก แจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ soft file หรือ hard file (หนังสือผลการตรวจสอบสิทธิ์ฯ) จากนั้น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จะดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ดังกล่าวให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิ์ผ่านระบบ SMS ตามเบอร์มือถือที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้า กรมการขนส่งทางบก แจ้งผลการสอบการครอบครองรถยนต์คันแรก ไม่ว่าจะในรูปแบบ Soft File หรือ Hard File ให้แก่ กรมสรรพสามิตฯ , จากนั้นกรมสรรพสามิต จึงดำเนินการแจ้ง “ผลการสอบสิทธิ์ฯ” ในรูปแบบ SMS ให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิ์ทราบ

18 แจ้งรายละเอียดของเงินที่ได้รับคืน จากกรมบัญชีกลาง
หนังสือ แจ้ง ยอดเงิน xx SMS เลขที่ คำขอใช้สิทธ์ วันที่ โอนเงินเข้าบัญชี ขั้นตอนการแจ้งรายละเอียดของเงินภาษีที่ได้รับคืน จากกรมบัญชีกลาง หากผลการตรวจสอบสิทธิ์จากกรมการขนส่งทางบก “ผ่าน” เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตจะดำเนินการส่งหนังสือ “แจ้งผลการสอบสิทธิ์” ให้แก่กรมบัญชีกลางทราบ เพื่อให้กรมบัญชีกลางนำส่งรายละเอียดให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิ์ อันได้แก่ เลขที่คำขอใช้สิทธิ์ เลขที่เช็ค วันที่จ่ายเช็ค วันที่ส่งเช็ค หลังจากนั้น กรมสรรพสามิตจะดำเนินการส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ผ่านระบบ SMS ตามเบอร์มือถือที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้า จำนวนเงินที่โอน กรมสรรพสามิต ทำหนังสือแจ้งผลการสอบสิทธิ์ ให้แก่ กรมบัญชีกลางทราบ จากนั้น กรมบัญชีกลางแจ้งรายละเอียดของการโอนเงินเข้าบัญชีแก่ กรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต ส่ง SMS แจ้งรายละเอียดของการโอนเงินให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิ์ ทราบ

19 5 ปี ผู้ขอใช้สิทธ์ ยกเลิกโครงการฯ Work Flow การออกจากโครงการฯ จำน่าย
สนง.สรรพสามิตพื้นที่ ผู้ขอใช้สิทธ์ 5 ปี จำน่าย จ่ายโอน ยกเลิกโครงการฯ กรมขนส่งทางบก


ดาวน์โหลด ppt การขอใช้สิทธิ์สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google