งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้ GIS ของกทม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้ GIS ของกทม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้ GIS ของกทม.

2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และข้อมูล รวมถึงบุคลากรซึ่งช่วยในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอสารสนเทศซึ่งผูกติดกับตำแหน่งในเชิงพื้นที่

3 GIS = Geographic Information System
ประกอบด้วย Computer & Hardware Software Geo-Information (ภูมิสารสนเทศ) Procedure (กระบวนการ) People (ผู้ใช้)

4 GIS = Geographic Information System
แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม แบบจำลองภูมิประเทศ

5 GIS = Geographic Information System
สำรวจ รวบรวมข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล

6 GIS = Geographic Information System
นำข้อมูลจัดเก็บเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถแยกชั้นข้อมูลได้

7 GIS = Geographic Information System
แต่ละชั้นข้อมูล มีลักษณะรายละเอียดต่างกัน เมื่อต่างมาตราส่วน 1:1,000 1:4,000 Generalize Generalize 1:1,000 1:4,000 1:20,000 1:20,000 1:20,000

8 GIS = Geographic Information System
แผนที่ฐานมาตราส่วน 1 : 1,000

9 GIS = Geographic Information System
แผนที่ฐานมาตราส่วน 1 : 4,000

10 GIS = Geographic Information System
แผนที่ฐานมาตราส่วน 1 : 20,000

11 GIS = Geographic Information System
ข้อมูลที่จัดเก็บเบื้องต้นมีเพียงฐานข้อมูลหรือแผนที่ฐานเท่านั้น จำเป็นต้องสำรวจ จัดเก็บข้อมูล และเชื่อมโยง กับข้อมูลด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม การผังเมือง การจัดเก็บรายได้ ทะเบียนราษฎร์ อุบัติภัย,ร้องทุกข์ อนามัยและสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

12 GIS = Geographic Information System
Internet กองสารสนเทศที่ดิน Laser printer Plotter สำนักงานเขตทวีวัฒนา Lease Line 128 kbps

13 ตัวอย่างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง ระบบงานเพื่อการจัดเก็บภาษี ระบบงานบันทึกข้อมูลครอบครัว ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

14 การประยุกต์ใช้ GIS เพื่อกิจการของกรุงเทพมหานคร

15 ระบบระบายน้ำ

16 การวางแผนการสาธารณสุข

17 การบริหารงานด้านการศึกษา

18 ระบบจัดการฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม

19 การใช้ GIS จัดเก็บข้อมูลที่ดิน

20 จัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษี
แผนที่แสดงการจำแนกตามสถานะการยื่นแบบ

21 จัดทำโปรแกรมระบบงานค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

22 การพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลครอบครัว

23 การใช้ GIS สนับสนุนระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์
ค้นหาตำแหน่งจุดเกิดเหตุ แสดงข้อมูลสนับสนุนการแก้ไขปัญหา แสดงแผนที่ GIS

24 ค้นหาสถานที่เกิดเหตุ
ผู้รับแจ้งเหตุสอบถามจุดเกิดเหตุ ค้นหาข้อมูลในพื้นที่จากระบบฯโดยอ้างอิงจุดสังเกตที่ชัดเจน เช่น เลขที่บ้าน ถนน โรงเรียน วัด ฯลฯ ระบบจะแสดงแผนที่บริเวณดังกล่าว

25 สรุปประโยชน์ GIS ระบบ GIS ของกรุงเทพมหานครนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการผังเมือง ด้านการการป้องกันอุบัติภัย ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านสวนสาธารณะ ด้านอนามัย ด้านการศึกษา ด้านภาษีท้องถิ่น ด้านการรักษาความสะอาด ด้านการระบายน้ำ ด้านการจัดระเบียบทางเท้าด้านการป้องกันน้ำท่วม ด้านพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรม ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 Call Center และประโยชน์ในด้านการพัฒนาอื่นๆ ได้อีกมาก


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้ GIS ของกทม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google