งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมเก็บสถิติทั่วไปด้านจัดสรรน้ำ ของโครงการชลประทาน (IRRIPROSTAT)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมเก็บสถิติทั่วไปด้านจัดสรรน้ำ ของโครงการชลประทาน (IRRIPROSTAT)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมเก็บสถิติทั่วไปด้านจัดสรรน้ำ ของโครงการชลประทาน (IRRIPROSTAT)

2 การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติทั่วไป ด้านจัดสรรน้ำของโครงการชลประทาน (โปรแกรม IRRIPROSTAT version1.50)
หลักสูตรโปรแกรมเก็บสถิติทั่วไปด้านจัดสรรน้ำ IRRIPROSTAT version 1.50 อบรมวันที่ พ.ค. 2553 วัตถุประสงค์  เพื่อเก็บสถิติข้อมูลทั่วไปด้านจัดสรรน้ำของโครงการชลประทานที่มีอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนระบายน้ำ  เพื่อเก็บสถิติข้อมูลบุคลากรของโครงการและข้อมูลสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำทั้งในรายละเอียดข้อมูลและภาพถ่าย  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลเป็นรายงานแบบรายวันและรายเดือน ทั้งแบบตารางและกราฟ ตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล

3

4

5 หน้าแรกโปรแกรม

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหารระดับโครงการฯ สามารถนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ ไปตัดสินใจในการบริหารงานด้านจัดสรรน้ำได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ สำนักชลประทานและกรมชลประทาน สามารถนำสถิติข้อมูลจากทุกอ่าง/เขื่อนระบายน้ำไปใช้ติดตามประเมินผลในภาพรวมได้ กรมชลประทานสามารถนำฐานข้อมูลที่ได้ไปพัฒนางานด้านการเฝ้าระวังเตือนภัยและด้าน GIS ได้ รวมทั้งสามารถนำไปใช้เชื่อมโยงแสดงผลออกทาง Internet ได้ด้วย

32


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมเก็บสถิติทั่วไปด้านจัดสรรน้ำ ของโครงการชลประทาน (IRRIPROSTAT)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google