งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HA 2011 overall scoring และการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพรพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HA 2011 overall scoring และการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพรพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HA 2011 overall scoring และการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพรพ.
ประกายแก้ว ก๋าคำ หัวหน้าพยาบาล

2

3

4 Scorebook

5

6 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ กระบวนการดูแลผู้ป่วย
ตอนที่ I ตอนที่ IV การวางแผน กลยุทธ์ การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล ด้านการดูแลผู้ป่วย ด้านการมุ่งเน้นผู้รับผลงาน ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ ด้านการนำ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การนำ ผลการ ดำเนินงาน การมุ่งเน้นผู้ป่วย และสิทธิผู้ป่วย การจัดการ กระบวนการ ระบบงานสำคัญของ รพ. ตอนที่ II ตอนที่ III ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ การกำกับดูแลวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย การป้องกันการติดเชื้อ ระบบเวชระเบียน ระบบจัดการด้านยา การตรวจทดสอบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การทำงานกับชุมชน กระบวนการดูแลผู้ป่วย กระบวนการดูแลผู้ป่วย การเข้าถึงและเข้ารับบริการ การประเมินผู้ป่วย การวางแผน การดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลและเสริมพลัง การดูแลต่อเนื่อง

7

8 เป้าหมายของระบบบริหารความเสี่ยง
ความครอบคลุมของ การระบุความเสี่ยง มาตรการป้องกัน ที่รัดกุม การปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันที่รัดกุม การปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ประสิทธิภาพของ ระบบบริหารความเสี่ยง ประสิทธิภาพการจัดการ เมื่อเกิดอุบัติการณ์ การรับรู้ การเรียนรู้ การสร้างความตระหนัก การสร้างวัฒนธรรม

9

10

11 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Board)
เพื่อใช้ในการบริหารเชิงกลยุทธ์และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ระยะสั้น (1 ปี) วัตถุประสงค์ระยะยาว (3-5 ปี) กลวิธี และแผนปฏิบัติการที่สำคัญ แผนบริหารและพัฒนากำลังคนรองรับความท้าทาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สำคัญ ผลสัมฤทธิ์ของงานในปีปัจจุบัน ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดการณ์ในอนาคต 55 56 57 58 59 1. ด้านการดูแลผู้ป่วย 2. ด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงาน 3. ด้านการเงิน 4. ด้านทรัพยากรบุคคล 5. ด้านระบบงานและกระบวนการที่สำคัญ 6. ด้านการนำ 7. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

12


ดาวน์โหลด ppt HA 2011 overall scoring และการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพรพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google