งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

II – 4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "II – 4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 II – 4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ต่ำที่สุด Surveillance Workshop_2007

2 II – 4.1 ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
Overall Req. ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อขององค์กร ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม, ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพียงพอ, และมีการประสานงานที่ดี. Multiple Req. ข. การจัดการและทรัพยากร ก. การออกแบบระบบ คณะกรรมการ IC กำกับดูแล กำหนดนโยบาย/าตรการ วางแผน ประสานงาน ติดตามประเมินผล 1 ความรู้ การปฏิบัติ กฎหมาย 3 ICN 2 4 ครอบคลุม การดำเนินงาน ป้องกันและควบคุม การติดเชื้อ ต่ำที่สุด 1 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ บริบท ขนาด บริการ ผู้ป่วย ประสานกับระบบคุณภาพ 5 3 ทรัพยากรเพียงพอ ประสานสู่การปฏิบัติทั้งองค์กร ระบบสารสนเทศสนับสนุน 2 4 6 การติดเชื้อสำคัญจุดเน้นในการป้องกัน 5 ฝึกอบรมบุคลากร 6 เสริมพลังชุมชน

3 II – 4.2 ปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อ
Overall Req. องค์กรสร้างความมั่นใจว่ามีกระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล. Multiple Req. ติดตามประเมินผล Standard Precaution Clean/disinfect/sterilization Infectious waste Hand hygiene กลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ 1 ออกแบบระบบ อากาศ, โครงสร้างอาคาร, น้ำ, น้ำยาทำลายเชื้อ 2 ควบคุมสิ่งแวดล้อม จัดการ ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยง OR, LR, ICU, ซักฟอก, จ่ายกลาง, ครัว, กายภาพบำบัด, เก็บศพ การติดเชื้อ ต่ำที่สุด 3 ป้องกันการติดเชื้อสำคัญ SSI, VAP, CAUTI, IV infection, BSI, Sepsis 4 ผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเลือด, ภูมิต้านทานต้ำ, เชื้อดื้อยา, การติดเชื้อุบัติใหม่ การดูแลผู้ป่วย ที่มีความซับซ้อน 5 ทรัพยากรสนับสนุน

4 II – 4.3 การเฝ้าระวัง ติดตามกำกับ และควบคุมการระบาด
Overall Req. องค์กรใช้วิธีการที่เหมาะสมในการเฝ้าระวังและติดตามกำกับ เพื่อค้นหาและควบคุมการติดเชื้อ และจัดการกับสถานการณ์ที่มีการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล. Multiple Req. ออกแบบระบบ การจัดการ และทรัพยากร การป้องกันการติดเชื้อ ก. การเฝ้าระวังและติดตามกำกับ ใช้สารสนเทศ วางแผน ให้ความรู้ ปรับปรุงระบบ แก้ปัญหาผู้ปวยเฉพาะราย 4 การติดเชื้อ ต่ำที่สุด Active ongoing prospective surveillance 1 Monitor of other serious HAI 2 ข. การควบคุมการระบาด ติดตามการใช้ยาต้านจุลชีพและความไวของเชื่อ 3 1 บ่งชี้การระบาด ค้นหาและตอบสนองต่อการอุบัติของเชื้อโรคใหม่และเชื่อโรคดื้อยา 5 2 สืบค้นและควบคุม


ดาวน์โหลด ppt II – 4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google