งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Promotion & Prevention

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Promotion & Prevention"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Promotion & Prevention
National Programs Health Promotion & Prevention Basic Services Area Health

2 สปสช. กรม สป กรม สปสช.เขต เขต สธ. งบ UC งบ สธ. จังหวัด อำเภอ นโยบาย
PPNP บูรณาการ สปสช.เขต MOU MOU 8 Flagships (BS, NP) (NP) เขต สธ. PPA งบ UC งบ สธ. แผนยุทธ กำกับติดตาม จังหวัด PPA BS, NP, AH อำเภอ PPE

3 แผนสุขภาพเขต รอบที่ ๑ บริการ สส ปก บริหาร สุขภาพสตรี และทารก + BS
การเงินการคลัง พัฒนาบริการ 10 สาขา สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS การบริหารกำลังคน-จริยธรรม พัฒนาระบบส่งต่อ สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS ระบบข้อมูล คุณภาพบริการ สุขภาพเด็กนักเรียน + BS พัฒนาประสิทธิภาพ ซื้อ/จ้าง การแพทย์ฉุกเฉิน/อุบัติภัย สุขภาพวัยรุ่น + BS สาธารณสุขชายแดน ป้องกันควบคุม NCD (DM&HT) ยาเสพติด ดูแลเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็ง โครงการพระราชดำริ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ อาหารปลอดภัย แผนสุขภาพเขต การควบคุมโรคติดต่อ รอบที่ ๑ สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

4 นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
พัฒนาบริการ 10 สาขา พัฒนาระบบส่งต่อ คุณภาพบริการ ราชบุรี การแพทย์ฉุกเฉิน/อุบัติภัย ป้องกันควบคุม NCD (DM&HT) ดูแลเผ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็ง สุพรรณบุรี ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ + BS การเงินการคลัง การบริหารกำลังคน-จริยธรรม กาญจนบุรี พัฒนาประสิทธิภาพ ซื้อ/จ้าง สุขภาพสตรี และทารก + BS สมุทรสาคร สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS อาหารปลอดภัย การควบคุมโรคติดต่อ สมุทรสงคราม สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพชรบุรี สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS สุขภาพเด็กนักเรียน + BS สุขภาพวัยรุ่น + BS ประจวบ ระบบข้อมูล โครงการพระราชดำริ ยาเสพติด สาธารณสุขชายแดน

5 1. แผนสุขภาพเขต มีลักษณะสำคัญ
- แยกแผนรองเป็นหัวข้อๆ - แผนปฏิบัติงาน ได้แก่ ศูนย์วิชาการ + เขตสุขภาพ จังหวัด - เนื้อหาหลัก : สถานการณ์ (รายจังหวัด) ผลตามตัวชี้วัด กลยุทธ และมาตรการสำคัญ - งาน PP รองรับงาน BS และ NP ตามกลุ่มวัย - ข้อมูล BS เป็นความครอบคลุม (แสดงค่า N ด้วย) เน้นความถูกต้อง - รวบรวมแผนระดับอำเภอ/ตำบล และกองทุนตำบล

6 2. แผน เน้นการแก้ไขปัญหา ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือวัดผล
3. สรุปวิเคราะห์ภาพรวมของแผน และงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt Health Promotion & Prevention

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google