งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
P C Primary Care Award A

2 กรอบระบบคุณภาพของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 2. การวางแผน เชิงกลยุทธ์ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 7. ผลลัพธ์ 7.1ด้านประสิทธิผล 7.2ด้านคุณภาพบริการ 7.3ด้านประสิทธิภาพ กระบวนการ 7.4ด้านการพัฒนา องค์กรเครือข่าย บริการปฐมภูมิ 1. การนำ องค์กร 3. การให้ความสำคัญ กับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. ระบบบริการ 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 6.1 กระบวนการให้บริการที่สร้างคุณค่า ของระบบบริการปฐมภูมิ -การจัดระบบบริการสุขภาพโดยรวมฯ -การบริการปฐมภูมิระดับบุคคลและครอบครัวฯ -การดูแลสุขภาพกลุ่มประชากร -การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับองค์กรชุมชน 6.2 กระบวนการสนับสนุนการให้บริการ ที่สร้างคุณค่าของระบบบริการปฐมภูมิ -การจัดระบบสนับสนุนบริการ -การสนับสนุนและมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานต่างๆ

3 ระดับการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ
เข้าสู่กระบวนการ : มีการทำความเข้าใจกับเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ และมีการประเมินตนเอง ขั้นที่ 1 : รู้จักตนเอง ทราบปัญหาสุขภาพ และความเสี่ยงที่สำคัญและมีการจัดการ ปัญหาความเสี่ยงที่สำคัญ ขั้นที่ 2 : วิเคราะห์หาสาเหตุ มีแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งปัญหาและความเสี่ยงที่สำคัญได้รับการแก้ไข ขั้นที่ 3 : 1.เชื่อมโยงผลงานกับผลลัพธ์สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ 2.มีระบบงานและแนวทางที่สำคัญ และมีการนำเอามาตรฐาน PCA สู่การปฏิบัติจนเกิดผลลัพธ์ที่ดี ขั้นที่ 4 : มีการนำมาตรฐาน PCA สู่การปฏิบัติครบทุกหมวด มีผลลัพธ์/แนวโน้มที่ดีขึ้น ขั้นที่ 5 : มีผลลัพธ์อยู่ในระดับดีและบางระบบสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี รางวัล PCA : ได้รับคะแนนจากการประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 300 คะแนน (เต็ม 1,000 คะแนน)

4 ระดับการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
เข้าสู่กระบวนการ : มีการทำความเข้าใจกับเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ และมีการประเมินตนเอง ขั้นที่ 1 : รู้จักสภาพปัญหาระบบสุขภาพ/ความเสี่ยงที่สำคัญของเครือข่ายบริการ (PCU+รพ.) และมีแนวทางในการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการปัญหา และความเสี่ยง ขั้นที่ 2 : วิเคราะห์ปัญหา/ความเสี่ยงที่สำคัญและวางแผนสนับสนุนทรัพยากรอย่าง เป็นระบบ ปัญหาและความเสี่ยงที่สำคัญของเครือข่ายได้รับการแก้ไข ขั้นที่ 3 : มีการวางแผนสนับสนุนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่(ทั้งเครือข่าย) และมีระบบติดตาม ประเมินผลลัพธ์ของเครือข่าย จนเกิดผลลัพธ์ที่บางระบบ ขั้นที่ 4 : มีรูปแบบการจัดการโครงสร้างบริหาร CUP และการวางแผนระยะสั้นระยะยาว ที่ครอบคลุมทิศทางการพัฒนาทุกระบบจนเกิดผลลัพธ์ค่าเฉลี่ยที่ดีของเครือข่าย ขั้นที่ 5 : มีระบบบริหารจัดการของ CUP ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รางวัล PCA : ได้รับคะแนนจากการประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 300 คะแนน (เต็ม 1,000 คะแนน)


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google