งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม ที่ 7. โครงการจัดทำเครื่องหมายแนว เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมเป้าหมา ย หน่วยนับอัตราต่อ หน่วย ( บาท ) งบประมา ณ ( ล้าน บาท ) 1. ปลูกต้นไม้ แสดงแนวเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม ที่ 7. โครงการจัดทำเครื่องหมายแนว เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมเป้าหมา ย หน่วยนับอัตราต่อ หน่วย ( บาท ) งบประมา ณ ( ล้าน บาท ) 1. ปลูกต้นไม้ แสดงแนวเขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม ที่ 7

2 โครงการจัดทำเครื่องหมายแนว เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมเป้าหมา ย หน่วยนับอัตราต่อ หน่วย ( บาท ) งบประมา ณ ( ล้าน บาท ) 1. ปลูกต้นไม้ แสดงแนวเขต 10,000 ไร่ 3,80038 2. จัดทำ มาตรฐาน ระวางแผนที่ 1:4,000 4,000 ระวาง 6,00024 3. ทำทาง ตรวจการ 1,000 กม. 9,0009 4. การมีส่วน ร่วมของชุมชน 2,000 หมู่บ้าน 50,000100

3 โครงการจัดทำเครื่องหมายแนวเขต พื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมเป้าหมายหน่วยนับอัตราต่อ หน่วย ( บาท ) งบประมา ณ ( ล้าน บาท ) 5. สร้างแนวป้องกัน 125 - รั้วลวด หนาม 500 กม. 200,000100 - คันคู ป้องกันสัตว์ ออก 200 กม. 50,00010 - เสาหลัก ปูนขนาด ใหญ่ 500 หลัก 30,00015 รวม 296


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม ที่ 7. โครงการจัดทำเครื่องหมายแนว เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมเป้าหมา ย หน่วยนับอัตราต่อ หน่วย ( บาท ) งบประมา ณ ( ล้าน บาท ) 1. ปลูกต้นไม้ แสดงแนวเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google