งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก : จังหวัดสมุทรสาคร โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

2 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกจังหวัดสมุทรสาครพร้อมกับเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน

3 รูปแบบ ใช้ไม้ไผ่ ขนาด  3 นิ้ว ยาว 5.00 เมตร ปักเป็นกลุ่มรูปสามเหลี่ยม ฐานยาว เมตร และใช่ไม้ไผ่ปักเป็น 4 แถว สลับเป็นฐานยาวตลอด ตอกห่างจากแนวชายฝั่ง ประมาณ เมตร

4 ปริมาณงาน แนวป้องกันการกัดเซาะ กม.

5 งบประมาณ 83,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) ปี ,000,000 บาท ปี ,000,000 บาท

6 ผลลัพธ์ 1. ลดการสูญเสียชายฝั่งทะเล 2. ตะกอนเลนเพิ่มขึ้นสะสมหลังแนวไม้ไผ่ ประมาณ 1,000 ไร่ 3. เมื่อตะกอนเลยเพิ่มขึ้นสามารถปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้นได้ 4. ไม้ไผ่เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำทะเลขนาดเล็ก 5. ประชาชนชายฝั่งมีแหล่งประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น

7 แนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกจังหวัดสมุทรสาคร

8 ระยะทางแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกจังหวัดสมุทรสาคร
ตำบลนาโคก ระยะทาง กิโลเมตร ตำบลกาหลง ระยะทาง กิโลเมตร ตำบลบางโทรัด ระยะทาง กิโลเมตร ตำบลบ้านบ่อ ระยะทาง กิโลเมตร ตำบลบางกระเจ้า ระยะทาง กิโลเมตร ตำบลบางหญ้าแพรก ระยะทาง กิโลเมตร ตำบลโคกขาม ระยะทาง กิโลเมตร ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ระยะทาง กิโลเมตร รวมระยะทางแนวชายฝั่งทั้งหมด กิโลเมตร

9 แนวชายฝั่งที่มีการกัดเซาะ

10 แนวชายฝั่งที่มีการกัดเซาะ

11 แนวปักไม้ไผ่ปี 2553 และปี2554

12 แบบแปลนการปักไม้ไผ่

13 แนวปักไม้ไผ่โครงการปี 2553

14 แนวปักไม้ไผ่โครงการปี 2554

15 บริเวณหมู่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
บริเวณหมู่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ภาพเปรียบเทียบเมื่อ เดือน พฤษภาคม 2010 ภาพเปรียบเทียบเมื่อ เดือน สิงหาคม 2010

16 ภาพการปักไม้ไผ่

17 นิสิตจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยร่วมปลูกป่าชายเลน

18 กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวไทยตอนบน
/ เครือเจริญโภคภัณฑ์ / บริษัทนาเกลือขุนสมุทรมณีรัตน์และภาคประชาชน ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ ธันวาคม2553

19

20

21 24-พค-2553 23-พค-2554 8-พค-2555

22 23-พค-2554 24-พค-2553 8-พค-2555

23 8-สค-2553 23-พค-2554 8-พค-2555

24


ดาวน์โหลด ppt โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google