งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่ 1 แผนการ สร้าง พลังสังคม พลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด 6,167 มบ./ชช. ประเภทเป้าห มาย ผลการ ดำเนินงา น ร้อย ละ 1. ม / ช ที่ระบุไม่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่ 1 แผนการ สร้าง พลังสังคม พลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด 6,167 มบ./ชช. ประเภทเป้าห มาย ผลการ ดำเนินงา น ร้อย ละ 1. ม / ช ที่ระบุไม่มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนที่ 1 แผนการ สร้าง พลังสังคม พลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด 6,167 มบ./ชช. ประเภทเป้าห มาย ผลการ ดำเนินงา น ร้อย ละ 1. ม / ช ที่ระบุไม่มี ปัญหายาเสพติด 73326436.0 2 2. ม / ช ชายแดน 22110346.6 1 3. หมู่บ้านกองทุนแม่ ของแผ่นดิน 1,28265751.2 5 4. ม / ช ที่ดำเนินการ ครบทุกขั้นตอน 6,0813,12851.4 4 5. ม / ช ที่มีปัญหาใน ระดับรุนแรง 71435449.5 0

3 เปรียบเทียบผลงานกับ เป้าหมาย รายจังหวัด ประเภทที่ 1 ม / ช ที่ระบุไม่ มีปัญหายาเสพติด

4 เปรียบเทียบผลงานกับ เป้าหมาย รายจังหวัด ประเภทที่ 2 ม / ช ชายแดน

5 เปรียบเทียบผลงานกับ เป้าหมาย รายจังหวัด ประเภทที่ 3 หมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน

6 เปรียบเทียบผลงานกับ เป้าหมาย รายจังหวัด ประเภทที่ 4 ม / ช ที่ ดำเนินการครบทุกขั้นตอน

7 เปรียบเทียบผลงานกับ เป้าหมาย รายจังหวัด ประเภทที่ 5 ม / ช ที่มี ปัญหาในระดับรุนแรง

8 ข้อสังเกต / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ แผน 1 1. การประเมินสถานะความเข้มแข็ง ของ ม / ช ประเภทที่ 4 ในบางพื้นที่ยังดำเนินการไม่ครบ ขั้นตอน ควรมีการ ตรวจสอบและเสริมสร้างความ เข้มแข็งในเชิงคุณภาพ 2. การบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาชุมชุน จังหวัด และวิทยากร กระบวนการ ในการดำเนินงาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน

9 แผนที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ / ผู้ ติดยาเสพติด ระบบเป้าหม าย ผลการ ดำเนินง าน ร้อยละ ภาพรวม 3 ระบบ 25,8886,02923.29 - ระบบสมัครใจ 12,9249377.25 - ระบบบังคับ บำบัด 10,8644,79244.11 - ระบบต้องโทษ 2,10030014.29 - ติดตาม ช่วยเหลือ 25,3361,9257.60

10 เปรียบเทียบผลงานกับ เป้าหมาย รายจังหวัด ระบบ สมัครใจ

11 เปรียบเทียบผลงานกับ เป้าหมาย รายจังหวัด ระบบบังคับ บำบัด

12 เปรียบเทียบผลงานกับ เป้าหมาย รายจังหวัด ระบบต้องโทษ

13 เปรียบเทียบผลงานกับ เป้าหมาย รายจังหวัด การติดตาม ช่วยเหลือ

14 ข้อสังเกต / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ แผน 2 1. เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ คัดกรอง เพื่อคัดแยก ผู้เสพ / ผู้ติด เข้าบำบัดรักษาใน รูปแบบที่เหมาะสม 2. การติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา ไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากผู้ผ่านการบำบัดส่วนหนึ่ง ทำงานอยู่ต่างพื้นที่ หรือต่างจังหวัด 3. งบประมาณการบำบัดในระบบสมัคร ใจ ควรตัดโอนให้ ศพส. จ. เพื่อความคล่องตัวในการ บริหารจัดการ

15 แผน 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและ ป้องกันยาเสพติด ระบบเป้าหม าย ผลการ ดำเนินง าน ร้อยละ สร้างภูมิคุ้มกัน นักเรียน ชั้น ป.5-6 122,71 0 40,00932.60 สถานศึกษามี กิจกรรมเฝ้าระวัง 75410513.93 สถาน ประกอบการผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน ฯ 18384.37

16 เปรียบเทียบผลงานกับ เป้าหมาย รายจังหวัด สร้างภูมิคุ้มกัน นร. ป.5-6

17 เปรียบเทียบผลงานกับ เป้าหมาย รายจังหวัด สถานศึกษามี กิจกรรมเฝ้าระวัง

18 เปรียบเทียบผลงานกับ เป้าหมาย รายจังหวัด สถานประกอบการผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน

19 ข้อสังเกต / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ แผน 3 1. โครงการป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง - วิทยากรไม่เพียงพอ - แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร ยังไม่ชัดเจน 2. โครงการป้องกันเยาวชนวัยเสี่ยงใน สถานศึกษา - งบประมาณที่สนับสนุนให้จังหวัดไม่ เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับ เป้าหมายที่กำหนด ( สนับสนุนงบประมาณ 1 ใน 3 ของเป้าหมาย ) 3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ติดในสถานประกอบการ - สถานประกอบการบางแห่ง ไม่ให้ ความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือในการ เข้าร่วมโครงการฯ

20 แผนที่ 4 การปราบปรามยาเสพติด และบังคับใช้กฎหมาย ระบบเป้าหมา ย ผลการ ดำเนินง าน ร้อยละ การปราบปราม ผู้ค้ายาเสพติด รายสำคัญ 4,0221,72342.84 ดำเนินการตามข้อ ร้องเรียน 6359915.59 หมายจับคดียา เสพติด 80911.25 การยึดทรัพย์สิน คดียาเสพติด 103 ล้าน บาท 9.57 ล้านบาท 9.29

21 เปรียบเทียบผลงานกับ เป้าหมาย รายจังหวัด การจับกุมผู้ค้ายาเสพ ติดรายสำคัญ

22 เปรียบเทียบผลงานกับ เป้าหมาย รายจังหวัด ดำเนินการตาม ข้อร้องเรียน

23 เปรียบเทียบผลงานกับ เป้าหมาย รายจังหวัด หมายจับคดียา เสพติด

24 เปรียบเทียบผลงานกับ เป้าหมาย รายจังหวัด ยึดทรัพย์สินคดี ยาเสพติด

25 ข้อจำกัดในการใช้อำนาจตาม กฎหมาย ในการยึดทรัพย์ เบื้องต้นยังไม่ชัดเจน ซึ่งควรมีการ แก้ไขกฎหมายให้สอดคล้อง กับการทำงาน ข้อสังเกต / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ แผน 4

26 ข้อสังเกต / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ แผน 7 1. อัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของ ศพส. จ./ ศพส. อ. ไม่เพียงพอ 2. เครื่องมือ อุปกรณ์ในระดับ ศพส. จ./ ศพส. อ. ไม่เพียงพอ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ อินเตอร์เน็ต

27


ดาวน์โหลด ppt แผนที่ 1 แผนการ สร้าง พลังสังคม พลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด 6,167 มบ./ชช. ประเภทเป้าห มาย ผลการ ดำเนินงา น ร้อย ละ 1. ม / ช ที่ระบุไม่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google