งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการอบรมสุขภาพจิตในครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน โครงการอบรมสุขภาพจิตในครอบครัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการอบรมสุขภาพจิตในครอบครัว
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2 องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย

3 พื้นที่ อบต.สามกระทาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ มีพื้นที่ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 71,620 ไร่

4 หมู่บ้าน มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย *หมู่ที่ 1 บ้านนาวัลเปรียง *หมู่ที่ 6 บ้านป่าถล่ม *หมู่ที่ 2 บ้านสามกระทาย *หมู่ที่ 7 บ้านฟากนา *หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ *หมู่ที่ 8 บ้านวิ่งน้อย *หมู่ที่ 4 บ้านดอนกลาง *หมู่ที่ 9 บ้านเขาราง *หมู่ที่ 5 บ้านสำโหรง *หมู่ที่ 10 บ้านต้นกระถิน

5 ประชากร * มีประชากรจำนวน 9,316 คน - ชาย จำนวน 4,629 คน
* มีประชากรจำนวน 9,316 คน - ชาย จำนวน 4,629 คน - หญิง จำนวน 4,687 คน * จำนวนครัวเรือน 2,593 ครัวเรือน

6 ผลการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย

7 ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตที่ผ่านมา
ในปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพจิต ให้กับสถานีอนามัยบ้านป่าถล่ม และสถานีอนามัยบ้านดอนกลาง

8 แผนงานโครงการด้านสุขภาพจิต กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสามกระทาย
ที่ โครงการ / กิจกรรม พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา ดำเนินการ งบประมาณ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 1 โครงการเฝ้าระวังผู้ ที่มีภาวะซึมเศร้า และผู้ที่มีภาวะเสี่ยง ต่อการฆ่าตัวตาย 2552 หมู่ที่ 1, 2, 6 และ 8 ตำบล สามกระทาย 1 ต.ค. 2551 ถึง 30 ก.ย. 2552 14,186 บาท สถานีอนามัย บ้านป่าถล่ม 2 โครงการงาน สุขภาพจิตในชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2552 หมู่ที่ 3, 4, 5, 7 และ 9 12,000 บาท บ้านดอนกลาง

9 ภาพโครงการด้านสุขภาพจิต

10 โครงการอบรมสุขภาพจิตในครอบครัว
สรุปผลการดำเนิน โครงการอบรมสุขภาพจิตในครอบครัว

11 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนมีความเร่งรีบและดิ้นรนในการทำงานเพื่อหารายได้ ทำให้การพูดคุยสื่อสาร การทำกิจกรรมในครอบครัวลดน้อยลง ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตั้งแต่เครียด วิตกกังวลไปจนถึงปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง เช่น โรคจิต ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัวจึงช่วยให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน มีโอกาสสื่อสารกันมากขึ้น มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของสุขภาพจิต เพื่อให้ครอบครัวมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

12 วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
1. เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีการสื่อสารระหว่างกัน ได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว 3. เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพจิตที่ดี กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวในตำบลสามกระทาย 10 ครอบครัว คน

13 ระยะเวลาดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ
วันที่ 29 เมษายน 2552 สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย

14 วิธีดำเนินการ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
ประชุมวางแผน / ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดอบรมโครงการ

15 ภาพกิจกรรม

16 ภาพกิจกรรม

17 ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน
1. สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพจิตมากยิ่งขึ้น 2. สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้มี โอกาสพูดคุยสื่อสารกัน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมาก ยิ่งขึ้น 3. สมาชิกของแต่ละครอบครัวมีโอกาสได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน

18 จุดอ่อน - จุดแข็ง จุดแข็ง
1. ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมโครงการครบทุก หมู่บ้าน 2. อบต. ให้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม 3. การทำงานเกิดจากความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน

19 จุดอ่อน 1. ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายมีภารกิจทำให้ร่วมกิจกรรม ได้ไม่เต็มที่ 2. พื้นที่ในการจัดกิจกรรมค่อนข้างจำกัด

20 แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในอนาคต
1. เพิ่มระยะเวลาในการอบรม 2. ขยายกลุ่มเป้าหมาย 3. จัดตั้งชมรมเติมใจคลายทุกข์

21 ข้อเสนอแนะ 1. เพิ่มระยะเวลาในการอบรม 2. เพิ่มกิจกรรมที่ใช้ในการอบรม
1. เพิ่มระยะเวลาในการอบรม 2. เพิ่มกิจกรรมที่ใช้ในการอบรม 3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานอื่นให้เข้ามามีส่วนร่วม กับการอบรมมากยิ่งขึ้น

22 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน โครงการอบรมสุขภาพจิตในครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google