งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี
ของแต่ละโครงการ ของ รองคณบดี Faculty of Dentistry

2 โครงการ 1. ผู้รับผิดชอบหลัก : หน่วยงานสนับสนุน : 2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจด้าน 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ Faculty of Dentistry

3 โครงการ…………………………………….
4. แผน/ผลการปฏิบัติงาน (แถบสี หมายถึง แผนการดำเนินงาน และเครื่องหมาย หมายถึง ผลการดำเนินงาน) กิจกรรม ปีงบประมาณ 2553 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Faculty of Dentistry

4 โครงการ………………………………………
5. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (KPI) เป้าประสงค์(KPI) หน่วยนับ 2553 แผนที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน 6. สรุปผลการดำเนินงาน 7. ปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหา แนวทางการแก้ไข Faculty of Dentistry


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google