งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Processes)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Processes)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Processes)
เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry N. Managing the Information Technology Resource. Long, Larry. Management Information System. จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. ประสงค์ ปราณีตพลกรังและคณะ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้.

2 9 แกนกระบวนการของ David F. Feeney
ความคิดเชิงระบบธุรกิจ (Business systems thinking) การสนับสนุนสัญญาต่าง ๆ (Contract facilitation) การพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่าย (Vendor development) การเฝ้าดูข้อสัญญา (Contract monitoring) นำเทคโนโลยีมาใช้งาน (Making technology work) การจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ (Informed buying) การวางแผนสถาปัตยกรรมของ IT (Architecture planning) สร้างความสัมพันธ์ (Relationship building) ความเป็นผู้นำ (Leadership)

3 9 แกนกระบวนการของ David F
9 แกนกระบวนการของ David F. Feeney ความสามารถของ IS สำหรับเข้าถึงประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดเชิงระบบธุรกิจ 1. การสร้างความสัมพันธ์ 3. 2. การสนับสนุนสัญญาต่าง ๆ 4. ความเป็นผู้นำ การจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ 5. 9. 6. การพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่าย 8. 7. การวางแผนสถาปัตยกรรมของ IT การเฝ้าดูข้อสัญญา การนำเทคโนโลยีมาใช้

4 COBIT คืออะไร หลักที่ใช้ควบคุมกำกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการของ COBIT เป็นหลักการที่ต้องการให้เกิดการบรรลุเป้าหมายระดับองค์กร (Enterprise Goals) ที่กำหนดไว้ โคบิต พัฒนาปี 1992 โดย สมาคมการควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ The Information Systems Audit and Control Association (ISACA) และ สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศาภิบาล หรือ Information Technology Governance Institute (ITGI) โคบิตเวอร์ชั่นที่ 1 เผยแพร่ในปี 1996 โคบิตเวอร์ชันที่ 2 เผยแพร่ในปี 1998

5 COBIT : Control Objectives for Information and Related Technology Framework for IT Governance and Control ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความลับ ความคงสภาพ การพร้อมใช้ การปฏิบัติตาม ความน่าเชื่อถือ

6 องค์ประกอบของการจัดการโครงการ http://www. brighthub
องค์ประกอบของการจัดการโครงการ

7 38 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (38 IT Management Processes)
1) กระบวนการระดับกลยุทธ์ (Strategic Level Processes) ระยะยาว (Long Term) 2) กระบวนการระดับยุทธวิธี (Tactical Level Processes) ระยะสั้น (Short Term) 3) กระบวนการระดับปฏิบัติการ (Operational Level Processes) วันต่อวัน (Day-to-Day)

8 1) กระบวนการระดับกลยุทธ์ (Strategic Level Process)
การควบคุมและการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning and Control) 1.1) การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business strategic planning) (1) 1.2) การวางแผนทางสถาปัตยกรรมของระบบ (Architecture planning) (2) 1.3) การควบคุมและการวางแผนกลยุทธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT strategic planning and control) (3)

9 2) กระบวนการระดับยุทธวิธี (Tactical Level Processes)
2.1) การวางแผนด้านการบริหาร (Management Planning) การวางแผน (planning) และการเฝ้ามอง (monitoring) (4) 2.2) การวางแผนด้านการพัฒนา (Development Planning) การวางแผนด้านการประยุกต์ใช้ (Application planning) (5) การวางแผนเกี่ยวกับข้อมูล (Data planning) (6) การวางแผนเกี่ยวกับโครงข่าย (Network planning) (7) การวางแผนเกี่ยวกับระบบ (System planning) (8) การวางแผนเกี่ยวกับโครงการ (Project planning) (9)

10 2) กระบวนการระดับยุทธวิธี (Tactical Level Processes)
2.3) การวางแผนด้านทรัพยากร (Resource Planning) การบริหารและการวางแผนด้านความสามารถ (Capacity planning and management) (10) การบริหารและการวางแผนด้านทักษะ (Skills planning and management) (11) การวางแผนด้านงบประมาณและการบริหารคุณค่า (Budget planning and value management) (12) การบริหารและวางแผนด้านผู้จำหน่าย (Vendor planning and management) (13) 2.4) การวางแผนด้านการให้บริการ (Service Planning) การบริหารและการวางแผนด้านระดับการให้บริการ ( Service level planning and management) (14) การบริหารและการวางแผนด้านการกู้กลับคืน ( Recovery planning and management) (15) การบริหารและการวางแผนด้านความปลอดภัย (Security planning and management) (16) การบริหารและการวางแผนด้านการตรวจประเมิน (Audit planning and management) (17)

11 3) กระบวนการระดับปฏิบัติการ (Operational Level Processes)
3.1) การบริหารโครงการ (Project Management) การมอบหมายโครงการ (Project assignment) (18) การกำหนดตารางเวลาที่ใช้ในโครงการ (Project scheduling) (19) การควบคุมโครงการ (Project controlling) (20) การควบคุมข้อกำหนดของโครงการ (Project requirements control) (21) การประเมินโครงการ (Project evaluating) (22) 3.2) การควบคุมทรัพยากร (Resource Control) การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Change control) (23) การบริหารสินทรัพย์ (Asset management) (24)

12 3) กระบวนการระดับปฏิบัติการ (Operational Level Processes)
3.3) การควบคุมการให้บริการ (Service Control) ตารางเวลาในการผลิตและการแจกจ่าย (Production and distribution scheduling) (25) การควบคุมปัญหา (Problem control) (26) การประเมินการให้บริการ (Service evaluating) (27) 3.4) การพัฒนาและการดูแลรักษา (Development and Maintenance) การพัฒนาซอฟต์แวร์และการอัพเกรดให้ทันสมัย (Software development and upgrade) (28) การจัดซื้อซอฟต์แวร์และการอัพเกรดให้ทันสมัย (Software procurement and upgrade) (29) การจัดซื้อฮาร์ดแวร์และการอัพเกรดให้ทันสมัย (Hardware procurement and upgrade) (30) การดูแลรักษาระบบ (Systems maintenance) (31) การปรับแต่งและสมดุลระบบ (Tuning and system balancing) (32)

13 3) กระบวนการระดับปฏิบัติการ (Operational Level Processes)
3.5) การให้บริการด้านการจัดการ (Administration Services) ประสิทธิภาพทางการเงิน (Financial performance) (33) ประสิทธิภาพของผู้ร่วมทำงาน (Staff performance) (34) การศึกษา/การอบรม (Education/training) (35) การสรรหา การว่าจ้าง การรักษาพนักงาน (Recruiting, hiring, retention) (36) 3.6) การให้บริการด้านสารสนเทศ (Information Services) การผลิตหรือสร้างสารสนเทศ (Production) (37) การตลาดในเชิงให้บริการ (Service marketing) (38)


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Processes)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google