งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการทำวิจัย (การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์) สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปรับปรุง 9 เมษายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการทำวิจัย (การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์) สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปรับปรุง 9 เมษายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการทำวิจัย (การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์) สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปรับปรุง 9 เมษายน 2557

2 1. พิจารณา กำหนดประเด็นที่สนใจ ผ่าน
เริ่มต้น ไม่ผ่าน 6. สอบต่อคณะกรรมการ 1. พิจารณา กำหนดประเด็นที่สนใจ ผ่าน 7. ดำเนินการเก็บข้อมูล และประมวลผล 2. ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5. สอบป้องกันเค้าโครง 3. ได้หัวข้อและวัตถุประสงค์ 8. เขียนผลการดำเนินงาน สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ไม่ได้ ได้ 4. เขียนเค้าโครง กำหนดประชากร วิธีการ เครื่องมือ กรอบแนวคิด และเขียนข้อเสนอโครงการ 9. สอบป้องกัน 10. สอบต่อคณะกรรมการ ไม่ผ่าน ผ่าน สิ้นสุด

3 ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์
1. หาหัวข้อให้ได้ 2. สอบป้องกันเค้าโครงให้ได้ 3. สอบป้องกันให้ได้ เริ่มต้น กล่อง a สิ้นสุดกล่อง a 1 2 3 4 5 เริ่มต้น กล่อง b สิ้นสุด กล่อง b a 6 8 9 7 เริ่มต้น สิ้นสุด b 10


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการทำวิจัย (การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์) สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปรับปรุง 9 เมษายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google