งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บทความวิจัย Research Article โดย ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 มาตรฐานของบทความวิจัย
ด้านการวิจัย  ด้านการเขียน  ด้านจริยธรรม ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 ด้านการวิจัย  เป็นบทความวิจัยหรือไม่ ?  พิจารณาจากอะไร?
ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4  บทความนั้นมีฐานจากการวิจัย ?
มีความชัดเจนในกระบวนการศึกษา/วิจัย มีระเบียบวิธีที่เป็นที่ยอมรับ ข้อมูลและข้อสรุปสามารถตรวจสอบได้ และน่าเชื่อถือ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5  คุณภาพของงานวิจัย?  ความสอดคล้อง . . .  คำถามวิจัย  กรอบแนวคิด
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การเสนอผลการวิจัย ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6  คุณภาพของงานวิจัย?  กระบวนการวิจัย  การวิจัยเชิงปริมาณ
 การวิจัยเชิงคุณภาพ  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  การวิจัยผสานวิธี ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7 ด้านการเขียน  ภาษา  รูปแบบ (format)  การพิมพ์ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์
ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8  การลอกเลียนผู้อื่น โดยไม่อ้างอิง
ด้านจริยธรรม  การลอกเลียนผู้อื่น โดยไม่อ้างอิง  การเสนอผลงานที่มีผู้ร่วมวิจัย . . . ชื่อใครเป็นคนแรก ? ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9 องค์ประกอบของ บทความวิจัย
 ส่วนต้น  ชื่อบทความ  ชื่อ ที่อยู่ผู้เขียน  บทคัดย่อ  key words  เนื้อหา บทนำ - - ปัญหาวิจัยและความสำคัญ - - วัตถุประสงค์ คำถามวิจัย การตรวจเอกสาร วิธีวิจัย ผลและการอภิปราย สรุปและข้อเสนอแนะ  ส่วนท้าย  เอกสารอ้างอิง ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10 บทนำ การเขียน  ปัญหาวิจัยและความสำคัญ
สภาพของปัญหา / สถานการณ์ / ข้อเท็จจริง เหตุผล / ความจำเป็น (research gaps) จุดมุ่งหมายของการวิจัย / ปัญหาการวิจัย อ้างอิง  วัตถุประสงค์ คำถามวิจัย สมมติฐาน  นิยามศัพท์ (เฉพาะคำหลัก) ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11 ความจำเป็น (Research gaps)
 ผลการวิจัยที่ขัดแย้งกัน  ไม่ปรากฏข้อมูลหรือการศึกษาเรื่องนี้มาก่อน  มีข้อมูลหรือผลการศึกษาน้อยมาก  จำเป็นต้องมีการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน  มีจุดอ่อนของงานวิจัยที่ปรากฏ

12 ปัญหาที่พบในบทนำ  มีรายละเอียดมากเกินไป เข้าสู่ประเด็นปัญหาช้า
 มีรายละเอียดมากเกินไป เข้าสู่ประเด็นปัญหาช้า  ความสำคัญของปัญหาไม่เด่น  ขาดการอ้างอิง  หัวข้อ ปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกัน  มีส่วนที่ซ้ำกับวิธีการวิจัย  มีนิยามศัพท์ที่ไม่จำเป็น ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13 การตรวจเอกสาร การเขียน  อาจผสมผสานในปัญหาวิจัยและความสำคัญ
สังเคราะห์แนวคิด / ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เรียบเรียง เชื่อมโยง (ไม่ตัดปะ)  แบ่งหัวข้อ / ย่อหน้าให้น่าอ่าน  อ้างอิงให้ถูกต้อง ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14 ปัญหาที่พบในการตรวจเอกสาร
 มีหัวข้อย่อยมากเกินไป  มีรายละเอียดติดต่อกันยาวมากเกินไป  ขาดการสังเคราะห์ / เชื่อมโยงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ขาดองค์ความรู้ที่รองรับสมมติฐาน (ในกรณีที่มีสมมติฐาน)  แหล่งอ้างอิงไม่น่าเชื่อถือ  วิธีอ้างอิงไม่ถูกต้อง / ไม่ตรงกับในเอกสารอ้างอิง ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15 วิธีการวิจัย การเขียน  อธิบายแนวทางการวิจัย / วิธีการวิจัย
 อธิบายแนวทางการวิจัย / วิธีการวิจัย ระบุประชากร& กลุ่มตัวอย่าง - - การสุ่ม / เลือกกลุ่มตัวอย่าง  อธิบายกระบวนการเก็บข้อมูล อธิบายแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล (ไม่ต้องเขียนสูตรสถิติ) ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16 ปัญหาที่พบในการเขียนวิธีการวิจัย
 ใช้สถิติไม่เหมาะสมวิธีการวิจัย  ขาดข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  ขาดข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย  เขียนไม่ตรงการวิจัย (ระบุว่าเป็นงานวิจัยผสานวิธี แต่ ...) ในกรณีที่ระบุว่าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ... ไม่ได้เขียนกระบวนการวิจัยที่ชัดเจน ตามกระบวนทัศน์ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17 ผลการวิจัยและวิจารณ์
การเขียน ผลการวิจัยและวิจารณ์ เสนอผลเชิงปริมาณด้วยการบรรยาย ตามด้วยตาราง / graph เสนอผลเชิงคุณภาพด้วยข้อมูลเชิงบรรยาย diagram, mind map ใช้ภาษาที่ชัดเจนและถูกต้อง วิจารณ์ข้อค้นพบ - - ไม่คาดคิด ขัดแย้ง ข้อมูลใหม่ (ได้มาโดยบังเอิญ) ... ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18 ปัญหาที่พบในการเขียนผลการวิจัยและวิจารณ์
 ไม่แบ่งเป็นเนื้อหาให้ชัดเจน (เช่น แบ่งตามวัตถุประสงค์)  มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างมากเกินไป  เนื้อหาน้อยมาก  ขาดตารางที่สำคัญ มีแต่ภาคบรรยาย มีตาราง แต่ไม่ได้ตีความ มีตารางย่อยๆ มากเกินไป อ่านตัวเลขในตารางทุกรายการ ไม่สรุป ตัวเลขที่บรรยาย ไม่ตรงกับในตาราง ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19 ปัญหาที่พบในการเขียนผลการวิจัยและวิจารณ์
 วิจารณ์ตามความคิดของผู้วิจัย  ไม่ได้วิจารณ์จากผลการวิจัย  เขียนซ้ำกับผลการวิจัย ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20 สรุปและข้อเสนอแนะ การเขียน สรุปประเด็นสำคัญของข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับผลการวิจัย ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป - - ต่อยอด ประยุกต์ ... ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21 ปัญหาที่พบในการเขียนสรุปและข้อเสนอแนะ
 มีรายละเอียดมากเกินไป  สรุปเกินข้อมูลที่ปรากฏในข้อค้นพบ  ข้อเสนอแนะไม่ได้มาจากผลการวิจัย ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

22 ปัญหาที่พบในการเขียน
เอกสารอ้างอิง ขาดรายการที่อ้างในเนื้อหา มีรายการเกินจากในเนื้อหา เขียนชื่อผิด ระบุปีไม่ตรงกับในเนื้อหา ระบุชื่อไม่ตรงกับในเนื้อหา ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ผิดรูปแบบ ไม่เรียงลำดับ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

23 สรุปปัญหาที่พบ  งานวิจัยไม่ได้มาตรฐาน
 บทคัดย่อยาว และมีรายละเอียดเกินจำเป็น  Abstract ผิดทั้งความหมายและหลักภาษา  Abstract ไม่ตรงกับ บทคัดย่อ  Key words ไม่เป็นตัวแทนที่ดีของเรื่อง  หัวข้อ / ชื่อเรื่อง สื่อไม่ตรงกับการวิจัย ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

24 สรุปปัญหาที่พบ (ต่อ) หัวข้อ วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิด ไม่สอดคล้องกัน
หัวข้อ วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิด ไม่สอดคล้องกัน  ขาดการตรวจทานงานก่อนส่งต้นฉบับ  ต้นฉบับไม่สมบูรณ์  งานวิจัยไม่ได้มาตรฐาน ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25 ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google