งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสวิชา ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสวิชา ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสวิชา 02047102 ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)
อ.ดร.เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม Mobile: Home: เป้าหมาย: ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์ได้

2 รหัสวิชา 02047102 ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)
การแนะนำลักษณะวิชา วิธีเรียนรู้และแจ้งข้อตกลงร่วมกัน 2. นักศึกษาแสดงข้อมูลการวางแผนอนาคตทางการเรียนของตนเอง 3. การนำเข้าสู่บทเรียนเบื้องต้น งานสืบค้นงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่สนใจทุกสัปดาห์ๆ ละอย่างน้อย 3 เรื่องและศึกษาค้นคว้าเรื่องราวที่สนใจต่อการทำวิทยานิพนธ์ รูบริกแบบประเมินตามสภาพจริง

3 หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ตารางเวลา นักศึกษาแสดงข้อมูลการวางแผนอนาคตทางการเรียนของตนเอง
ให้เวลา 15 นาที 3. การนำเข้าสู่บทเรียนเบื้องต้น 3.1 ความหมายและประเภทของการวิจัย 3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ

5 การทำวิจัย/วิทยานิพนธ์
Industrial Design การออกแบบอุตสาหกรรม ความรู้ในเนื้อหาสาระที่จะวิจัย (Content) การทำวิจัย/วิทยานิพนธ์ ความรู้ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) แบบแผนของการวิจัยที่เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบการวิจัยการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลอย่างมีขั้นตอน

6 ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ตามระเบียบของ สจล.
1. ส่วนที่ 1 ส่วนต้น…11. สารบัญ (Table of Contents) 12. สารบัญตาราง (List of Tables) 13. สารบัญภาพ (List of Illustration) 2. ส่วนที่ 2 ส่วนกลาง 1. บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis) ขอบเขตของการศึกษา (Scope or Limitation of Study) ขั้นตอนของการศึกษา (Process of Study) ข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย บทเนื้อหาหลัก 2.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย ผลการทดลองหรือการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจารณ์หรืออภิปรายผล บทสรุป 3.1 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ส่วนที่ 3 ส่วนท้าย 1. บรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง ภาคผนวก ประวัติผู้เขียน บทที่ 1 – บทนำ บทที่ 2 – วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 – วิธีดำเนินการวิจัย บทที่ 4 – ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 5 – สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

7 การวิจัย (research) คืออะไร
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เพื่อแก้ปัญหา (Problem solving research) เพื่อสร้างทฤษฎี (Theory-developing research) เพื่อพิสูจน์ทฤษฎี (Theory testing research)

8 กระบวนของการค้นคว้าหาคำตอบ
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) แบบแผนของการวิจัยที่เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบการวิจัยการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลอย่างมีขั้นตอน ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research Methodology) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research Methodology) รูปแบบการวิจัย

9 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Science Research) การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนสัปดาห์ที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

10 มอบหมายงาน อ่านงานวิจัยหรืองานวิทยานิพนธ์ที่สนใจ 3 เรื่อง และวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ดังระบุในขั้นตอนของการทำวิจัย บันทึกงานเป็นไฟล์ (สรุปทุกคนจะมี 2 ไฟล์) นำเสนอแผนอนาคตทางการเรียนของตนเอง บันทึกงานเป็นไฟล์ นำเสนอภายในวันจันทร์โดยส่งผ่าน Sign up ใส่ชื่อ-สกุล และ add ภาพหน้าตัวเองที่ เพจของฉัน 3. แนะนำตนเอง-โดยพิมพ์ที่กล่องข้อความของ สัปดาห์ที่ 1 4. แผนอนาคตในการเรียน บันทึก file และเบราวส์ที่สัปดาห์ที่ งานวิเคราะห์งานวิจัยที่ บันทึก file และเบราวส์ที่สัปดาห์ที่ 1

11

12

13

14

15 พบกันสัปดาห์หน้า พุธที่ 8 มิ.ย. 54


ดาวน์โหลด ppt รหัสวิชา ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google