งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการศึกษาวิชาการงานที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกขึ้นมาศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานตามที่ตนเองมีความถนัด มีความพร้อมและสนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการศึกษาวิชาการงานที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกขึ้นมาศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานตามที่ตนเองมีความถนัด มีความพร้อมและสนใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการศึกษาวิชาการงานที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกขึ้นมาศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานตามที่ตนเองมีความถนัด มีความพร้อมและสนใจ แล้วลงมือปฏิบัติให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย

2 ประเภทของโครงงาน 1.โครงงานที่เป็นการสำรวจรวบรวมข้อมูล
ประเภทของโครงงาน  1.โครงงานที่เป็นการสำรวจรวบรวมข้อมูล 2.โครงงานที่เป็นการค้นคว้าทดลอง 3.โครงงานที่เป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ 4.โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้น

3 ขั้นตอนของโครงงาน 1. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ
2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 3. จัดทา เค้าโครงของโครงงาน 4. การลงมือทำโครงงาน 5. การเขียนรายงาน 6. การนาเสนอและแสดงโครงงาน


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการศึกษาวิชาการงานที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกขึ้นมาศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานตามที่ตนเองมีความถนัด มีความพร้อมและสนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google