งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้...การสร้างเว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อครูผู้สอน....นางสาวปฎิมา วงษ์แสวง

2 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็นต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ เขียนเค้าโครงโครงงานการออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ได้ นำเสนอเค้าโครงโครงงานการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ได้ สร้างชิ้นงานเกี่ยวกับการออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ตามจินตนาการได้ นำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับการออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ได้

3 แนวคิดโครงงาน (GRASP)
เป้าหมาย : เว็บไซต์กลุ่มสาระการ เรียนรู้ บทบาท : นักเรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนรู้ บุคคลที่เกี่ยวข้อง : ครู นักเรียน ครู ประจำกลุ่มสาระ ชุดกิจกรรม : การสร้างและ ออกแบบเว็บไซต์ ผลงาน : เว็บไซต์กลุ่มสาระการ เรียนรู้

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด อยากให้คนทั่วโลกรู้จักโรงเรียน เรา จะทำอย่างไร คำถามประจำหน่วย การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ คือ คำถามประจำบท หลักการสร้างเว็บไซต์ หลักการออกแบบเว็บไซต์

5 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ วิธีการ
แบบประเมินผลสอบโครงงานการสร้างและออกแบบ เว็บไซต์ แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม แบบประเมินความคืบหน้าโครงงาน สังเกต สอบถาม วิธีการ นำเสนอโครงงานการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ สอบถาม/ซักถาม

6 บทสรุปของโครงงาน เว็บไซต์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ
พร้อม ต่อยอด ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และประยุกต์ใช้ในการสร้างเว็บไซต์อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google