งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยในชั้นเรียน Classroom Research

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยในชั้นเรียน Classroom Research"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยในชั้นเรียน Classroom Research
Dr. Tunt Chomchuen Quality Assurance & Research Office Chiangrai College

2 Dr.Tunt Chomchuen B.Ed (Teaching Science) Chiangmai University.
M.A (Social & Populaion Research) Mahidol University. Phd. (Population)

3 อย่างไรเรียกว่า “วิจัย” ?
1.ปัญหาการวิจัย (Research Problem) 2.วิธีการวิจัย (Methodology) 3.ผลการวิจัย (Result) Research Report รายงานการวิจัย

4 รายงานวิจัยในชั้นเรียน
ปัญหาการเรียนการสอน-ผู้เรียนในชั้นเรียน การศึกษาปัญหา-หาแนวทางแก้ไข พัฒนา ผลการวิจัยที่ค้นพบ รายงานวิจัยในชั้นเรียน

5 วิจัยชั้นเรียน การศึกษาปัญหาการเรียนการสอน หรือ ปัญหาผู้เรียน เพื่อพัฒนาการที่ดีขึ้นของผู้เรียน การเรียนรู้ของครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

6 ควรจะทำวิจัยในชั้นเรียนเมื่อไร
เมื่อมีปัญหาการเรียนการสอน เมื่อมีข้อสงสัยในการเรียนการสอน หรือ การเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อนำเสนอผลงาน (Portfolio) หรือ การเสนอขอตำแหน่ง

7 กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
1. วางแผนวิจัย (Plan) 2. ปฏิบัติการวิจัย (Action) 3. สังเกต(Observe)/รวบรวมข้อมูล 4. สะท้อนผลการวิจัย (Revision/Reflect) 5. สรุปและเขียนรายงานการวิจัย

8 การวางแผนวิจัย ระบุปัญหาการวิจัย กำหนดวิธีการวิจัย-ขั้นตอนการวิจัย
กำหนดแนวทางประมวลผล สรุปผล โครงร่างการวิจัย

9 การระบุปัญหาวิจัย ชั้นเรียน/นักเรียนมีปัญหาอะไร อย่างไร
ซึ่งเป็นการพิจารณาเปรียบเทียบกับ ความคาดหวัง-เป้าหมายในระดับต่างๆ  ความคาดหวัง-เป้าหมายของโรงเรียน-ชั้นเรียน  ความคาหวัง-เป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัด  ความคาดหวัง-เป้าหมายของชาติ (มาตรฐานระดับชาติ)

10 การระบุปัญหาวิจัย (ต่อ)
 สภาพของปัญหาการเรียนรู้-พัฒนาการของนักเรียน  ปัญหานั้นมีความรุนแรง-สำคัญเพียงใด  ปัญหานั้นเกิดจากสาเหตุ-เงื่อนไขอะไร  ปัญหานั้นน่าจะมีแนวทางแก้ไขหรือไม่  แนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม คือ อย่างไร ความสำคัญของปัญหา ชื่อหัวข้อวิจัย

11 สภาพที่ปรากฏในชั้นเรียน เป้าหมาย-ความคาดหวังขององค์กร-สังคม
รูปแบบการเขียน ความสำคัญของปัญหา 1. สภาพที่ปรากฏในชั้นเรียน เป้าหมาย-ความคาดหวังขององค์กร-สังคม สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข พัฒนา สรุปถึงเหตุผลที่ดำเนินการวิจัย

12 เป้าหมาย-ความคาดหวังขององค์กร-สังคม สภาพที่ปรากฏในชั้นเรียน
รูปแบบการเขียน ความสำคัญของปัญหา 2. เป้าหมาย-ความคาดหวังขององค์กร-สังคม สภาพที่ปรากฏในชั้นเรียน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข พัฒนา สรุปถึงเหตุผลที่ดำเนินการวิจัย

13 วิธีการวิจัย + ตัวแปร + ประชากรที่ศึกษา
การเขียนหัวข้อวิจัย วิธีการวิจัย + ตัวแปร + ประชากรที่ศึกษา การศึกษา การคิดวิเคราะห์ นักเรียนชั้น.. การพัฒนา การเขียนเชิงสร้างสรรค์ นักเรียนชั้น.. การทดลองใช้รูปแบบการสอน CIPPA เพื่อพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น

14 การเขียนหัวข้อวิจัย (ต่อ)
ตัวแปร + ประชากรที่ศึกษา การคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น.. การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น.. ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น..

15 การระบุวัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษา + ตัวแปร +ประชากร เพื่อศึกษาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้น ป.5 โรงเรียนท่าสายวิทยา เพื่อพัฒนา+ ตัวแปร +ประชากร เพื่อพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน

16 เพื่อเปรียบเทียบ+ตัวแปร+ ประชากร
เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดคำนวณก่อนเรียน-หลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียน.... เพื่อ ตัวแปร+ ประชากร

17 การระบุวัตถุประสงค์การวิจัยที่ดี
ศึกษาตัวแปรหลัก ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้นักเรียน อาทิ ความสนใจ ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม ความคิดเห็น ศึกษาคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยในชั้นเรียน Classroom Research

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google