งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการวิจัย(Research Process)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการวิจัย(Research Process)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการวิจัย(Research Process)

2 กระบวนการวิจัย กระบวนการวิจัย หมายถึง วิธีการ กรรมวิธี หรือลำดับการกระทำ เพื่อเสาะหา ค้นคว้า หรือ สำรวจ ที่ทั่วถึง มีระบบและระเบียบแบบแผน เพื่อค้นหาคำตอบในสิ่งที่ยังไม่รู้

3 คำจำกัดความงานวิจัย Applied Research: การวิจัยประยุกกต์: เป็นการทำวิจัยที่มุ่งนำผลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ มิได้มุ่งทางทฤษฎีและแนวความคิดใหม่ๆแต่อย่างใด Basic Research: Pure Research:การวิจัยมูลฐาน หรือ การวิจัยบริสุทธิ์: เป็นการทำวิจัยเพื่อขยายขอบเขตของความรู้มุ่งสร้างทฤษฎีและแนวความคิดใหม่ๆเป็นสำคัญมิได้มุ่งนำผลไปใช้แก้ หรือควบคุมปัญหา ที่เกิดขึ้นโดยตรง

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อค้นคว้าหาคำตอบในเรื่องที่ยังไม่รู้ หรือ เพิ่มพูน ความรู้ที่มีอยู่เดิมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 2.เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการต่างๆ ที่เกิดขึ้น 3.เพื่อประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ 4.เพื่อสร้างหลักเกณฑ์ ทฤษฎีและแนวคิดใหม่ๆ 5.เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการวางแผน 6.เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ

5 ขั้นตอนของกระบวนการวิจัย
กำหนดปัญหาการวิจัย ปัญหา ขั้นตอนของกระบวนการวิจัย สมมติฐาน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ความจำกัดความของปัญหา กำหนดจุดมุ่งหมายของการวิจัย กำหนดสมมุติฐานของการวิจัย รวบรวมข้อมูล กำหนดเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง เลือก และ สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล/แปลผลวิเคราะห์/เสนอผลวิเคราะห์ สรุป และ อภิปรายผลวิจัย /เขียนรายงานการวิจัย สรุปผล

6 แนวคิดเพื่อวางแผนการวิจัย
แนวความคิดทางทฤษฎี (Theoretical of Conceptual Framework) ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรา เอกสาร/ผลงานที่เกี่ยวข้อง ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ สมมติฐาน(Hypothesis) วัตถุประสงค์ การวางแผนการวิจัย/วิธีการวิจัย (Research design/method)

7 จบการนำเสนอ ขอบพระคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการวิจัย(Research Process)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google