งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำ Social Mapping เพื่อหาข้อตกลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำ Social Mapping เพื่อหาข้อตกลง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำ Social Mapping เพื่อหาข้อตกลง
เรื่อง อบรมอาจารย์ กรอกเกรดของแต่ละวิชาสำหรับแต่ละหลักสูตร เข้าระบบฐานข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน โดยแบ่งเป็น 3 สาย ตาม โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ 1. เป้าหมาย เพื่อร่วมกันวางแผน กำหนดบทบาท กิจกรรม 2. ผู้ใช้ประโยชน์ อาจารย์ 600 คน วิทยากร 6 คน และทีมวิจัย 3 คน 3. ประเด็นนำเสนอ กำหนดการ ภาระของแต่ละคน เส้นทางทำงาน การเชื่อมแต่ละบทบาท

2 4. กระบวนการได้ Social Mapping
เชิญประชุมผู้เกี่ยวข้องหลัก - วางแผนวาดภาพร่วมกัน เพื่อใช้ทรัพยากรที่จำกัด แล้วคณะนำไปถ่ายทอดต่อ 5. ผู้เกี่ยวข้อง - คณบดี หัวหน้าสาขา นักวิจัย วิทยากร - อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 6. การเขียน Social Mapping - map

3 แผนที่มหาวิทยาลัยโยนก

4 นักวิจัย + วิทยากรอบรม

5 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ 1 สายเหลือง 9.00 คณะ 1 สายเขียว 9.00 คณะ 2 สายเขียว 10.30 คณะ 3 สายเขียว 13.00 คณะ 1 สายแดง 10.00 คณะ 2 สายแดง 13.00


ดาวน์โหลด ppt การทำ Social Mapping เพื่อหาข้อตกลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google