งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชี 2 ฉบับ ที่มีผลบังคับใช้ปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชี 2 ฉบับ ที่มีผลบังคับใช้ปี 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชี 2 ฉบับ ที่มีผลบังคับใช้ปี 2554
สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมอบรมทางวิชาการเรื่อง “ สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชี 2 ฉบับ ที่มีผลบังคับใช้ปี 2554 (ฉบับที่ 1 ปรับปรุง 2552, ฉบับที่ 7 ปรับปรุง 2552) และการนำเสนองบการเงินและงบกระแสเงินสด” วัตถุประสงค์ เนื่องจากปัจจุบันมีมาตรฐานบัญชี 2 ฉบับ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ในปี 2554 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีปัญหาในการนำมาปฏิบัติ คือ (1) ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนำเสนองบการเงิน (2) ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบกระแสเงินสด ซึ่งมาตรฐานฉบับดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในบางเรื่อง การสัมมนาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่อธิบายถึงสาระสำคัญของมาตรฐานทั้ง 2 ฉบับ และสาระสำคัญของมาตรฐานฉบับดังกล่าว ว่าต่างจากมาตรฐานเดิมอย่างใด เช่น การนำเสนองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การนำเสนองบกระแสเงินสด กรณีการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยและธุรกิจอื่น กรณีสูญเสียการควบคุม และไม่สูญเสียการควบคุม จะต้องจัดประเภทเป็นกิจกรรมจัดหาเงินหรือกิจกรรมลงทุนอย่างใด วันที่ : วันพุธที่ 1 ธันวาคม เวลา : น. – น. สถานที่ : ห้องแมนดาริน โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 กำหนดการ น. ลงทะเบียน น สาระสำคัญของมาตรฐานฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนำเสนองบการเงิน - สาระสำคัญที่แตกต่างจากฉบับเดิม - ตัวอย่างกรณีศึกษา น. พักรับประทานอาหารกลางวัน น สาระสำคัญของมาตรฐานฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบกระแสเงินสด น. ตอบประเด็นปัญหาและข้อซักถาม วิทยากร อาจารย์จงจิตต์ หลีกภัย อาจารย์เกษียณของภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เป็นผู้เข้าร่วมการร่างกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างประมาณเวลา น. และเวลา น. สามารถนับชั่วโมงการอบรมได้ ทั้งนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติ

2 ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม
วิทยากร อาจารย์จงจิตต์ หลีกภัย อาจารย์เกษียณของภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ผู้ดำเนินรายการ ศ.กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ วัน เวลา สถานที่ วันเวลา : วันพุธที่ 1 ธันวาคม เวลา น.–16.30 น. สถานที่ : ห้องแมนดาริน โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 ค่าอบรม (รวม VAT แล้ว, รับใบเสร็จที่หน้างาน) ท่านละ VAT = 900 บาท ** หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % = บาท เงื่อนไขพิเศษ : สมัครอบรมเป็นหมู่คณะจำนวน 10 ท่าน รับฟรีอีก 1 ท่าน หัวข้อการอบรมนี้เหมาะสำหรับ กรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน นักบัญชี นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไป สมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมโดยกรุณากรอกใบสมัครและโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ชื่อบัญชี “สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาฯ” และกรุณาส่งใบสมัคร พร้อมสลิปโอนเงินมาที่สมาคมฯ โทรสาร ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 **ในกรณีที่จ่ายในนามนิติบุคคล กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าสัมมนา พร้อมออกหนังสือรับรองการหักภาษีให้กับ “สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาฯ” ที่อยู่ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม เรียน คุณดุษณี ศกุนะสิงห์ โทรฯ หรือ แฟกซ์ จากคุณ โทรศัพท์ โทรสาร จำนวนเงินนำฝาก บาท ออกใบเสร็จรับเงิน/กำกับภาษี ในนาม ที่อยู่ จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา สมาชิกสมาคมนิสิตเก่าฯ ท่าน บุคคลทั่วไป ท่าน ลำดับ ชื่อ นามสกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ผู้ทำบัญชี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


ดาวน์โหลด ppt “ สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชี 2 ฉบับ ที่มีผลบังคับใช้ปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google