งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “กระบวนการและเครื่องมือในการวางแผนจัดการน้ำ ในระดับชุมชน จังหวัด และลุ่มน้ำ” ครั้งที่ 1/54 ภายใต้โครงการ โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด ระยะที่ 2 ณ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน ชั้น 2 (ตึกเก่า) ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม วันที่ 6-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

2 วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อกำหนดแนวทางการวิจัยจัดทำแผนจัดการทรัพยากรน้ำ และ แผนดำเนินงานวิจัยร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการและเครื่องมือในการวางแผนจัดการน้ำในระดับชุมชน จังหวัด และลุ่มน้ำ ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย

3 กำหนดการ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
น. ลงทะเบียน น. วัตถุประสงค์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น. แนวทางการจัดทำแผนจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน โดย ผศ.ดร. เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน น. พักรับประทานอาหารว่าง น. แผนดำเนินงานโครงการวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย (ท่านละ 20 นาที) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - มหาวิทยาลัยทักษิณ - มหาวิทยาลัยนเรศวร - ทีมเครือข่ายวิจัยท้องถิ่นจาก จ.สมุทรสงคราม น. รับประทานอาหารกลางวัน น. แผนดำเนินงานโครงการวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัยเครือข่าย (ต่อ) น. พักรับประทานอาหารว่าง น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างเครือข่าย

4 กำหนดการ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
น. ลงทะเบียน น. 1) การนำเสนองานวิจัย จากตัวแทนมูลนิธิฮักเมืองน่าน 2) คู่มือกระบวนการวางแผนระดับจังหวัด โดย คุณดนัย จำปานิล 3) Water security index and Happiness index โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ น. พักรับประทานอาหารว่าง น. แนวทางการจัดทำชุดโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำระดับชุมชน/จังหวัด การวิเคราะห์ปริมาณฝนและสภาพน้ำท่าของลุ่มน้ำน่าน โดย คุณขวัญชัย แพโคกสูง น. รับประทานอาหารอาหารกลางวัน น. การใช้งานกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชน/จังหวัด โดย คุณศักย์ สกุลไทย น. พักรับประทานอาหารว่าง น. แนวทางการเตรียมงานของแผนน้ำจังหวัด

5 กำหนดการ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
น. ลงทะเบียน น. การใช้งานกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชน/จังหวัด โดย ผศ.ดร. ไพศาล สันติธรรมนนท์ น. พักรับประทานอาหารว่าง น. การใช้งานกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชน/จังหวัด (ต่อ) รศ.ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ /อ.สุธีระ ทองขาว น. รับประทานอาหารอาหารกลางวัน น. แลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศในระหว่างเครือข่าย น. สรุปแผนงานจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

6 กิจกรรมที่ผ่านมาในปีที่ 2
การจัดอบรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตข้อมูลในระดับเขต การปกครอง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง การอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ และนำเสนอโครงการฯ น้ำจังหวัดระยะที่ 2 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และโครงการชลประทาน จังหวัดระยอง การประชุมภัยแล้ง ปี 2553 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุม ตึกอรุณสรเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

7 กิจกรรมที่ผ่านมาในปีที่ 2 (ต่อ)
การประชุมภัยแล้ง ปี 2553 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุม 202 ตึกอรุณสรเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุมภัยแล้ง ปี 2553 ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ ณ ห้องประชุมอารามไนน์ อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก มีนาคม พ.ศ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ ลงนามบันทึกความร่วมมือในชุดโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำร่วมกันระดับชุมชน วันที่ 5-7 เมษายน พ.ศ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

8 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google