งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Marketing Plan for Software Business

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Marketing Plan for Software Business"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Marketing Plan for Software Business
อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา Payap University ,Chiangmai , Thailand

2 ส่วนที่ 3 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix Strategy
4P’s Product Price Place Promotion

3 Marketing Mix กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
หลัก 4 P : Product ,Price ,Place ,Promotion กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ การวิเคราะห์ ตัดสินใจและจัดการเกี่ยวกับสินค้าและบริการ กลยุทธ์ราคา (Price) คือ การตัดสินใจในการกำหนดราคาสินค้าที่ลูกค้ายอมรับและทำให้บริษัทมีกำไร กลยุทธ์การจัดจำหน่าย (Place) คือ การตัดสินใจเลือกช่องทางในการกระจายสินค้าถึงลูกค้าและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า กลยุทธ์การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสื่อสาร ติดต่อให้ลูกค้าทราบข้อมูลข่าวสารทางการตลาดของบริษัท เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนส่งเสริมการขายด้วยการลด แลก แจก แถม หรือใช้พนักงานช่วยขาย

4 P : Product Strategy กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ :
ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งที่ถูกนำเสนอแก่ตลาดเพื่อสร้างความสนใจ เพื่อใช้ในการบริโภคและเป็นกรรมสิทธิ์ สามารถสนองความจำเป็น ความต้องการ และกำลังซื้อได้ อาจเป็น วัตถุ บริการ กิจกรรม บุคคล สถานที่ องค์กรหรือความคิด ผลิตภัณฑ์ เป็นรูปแบบสำคัญหรือสัญลักษณ์ที่ช่วยแยกแยะมนุษย์ในสังคมออกจากกัน และแสดงบทบาทที่แตกต่างกัน ประเภทของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสได้ (Tangible Products) เช่น นาฬิกา ตู้เย็น เสื้อผ้า เครื่องประดับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสไม่ได้ (Intangible Products) เช่น การบริการ การประกันภัย และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5 รวมกันเรียกว่า : ตราสินค้าหรือยี่ห้อสินค้า (Brand)
บริษัทซอฟท์แวร์ทั้งหลายควรสร้างภาพพจน์ในตราสินค้า (Brand Image) ให้เป็นสมบัติของกิจการ ตราสินค้าประกอบด้วย ชื่อตราสินค้า (Brand Name) : อ่านออกเสียงได้ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า (Brand Mark or Trade Mark) มองเห็นได้ แต่อ่านออกเสียงไม่ได้ รวมกันเรียกว่า : ตราสินค้าหรือยี่ห้อสินค้า (Brand) คุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) คือการที่ตราสินค้าของกิจการมีความหมายเชิงบวกในสายตาลูกค้า ลูกค้ารู้จักตราสินค้า : ทำให้ลูกค้าเรียก อ้างสินค้าได้ง่ายขึ้น ลูกค้ามีความรู้เกี่ยวกับตราสินค้านั้น : ลูกค้ามั่นใจในการใช้และบอกต่อได้ลูกค้ารู้สึกคุ้นเคย มีความรู้สึกที่ดี ต่อตราสินค้าอย่างมั่นคง ลูกค้าจะจดจำตราสินค้านั้นได้ด้วยคุณลักษณะที่ไม่ซ้ำแบบใคร ลูกค้าจะเข้าใจในหลักประกันสำหรับสินค้า เช่นการรับประกันหรือการรับรองมาตรฐาน

6 Brand /Domain/Logo กลุ่มของตราสินค้า ประกอบด้วย Brand Name และ Brand Mark กลุ่มของตราสินค้าที่มีแต่ Brand Mark เรียกอีกอย่างว่า LOGO

7 “ชื่อนั้นสำคัญไฉน” “ชื่อดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”
Domain name is e-Brand “ชื่อนั้นสำคัญไฉน” “ชื่อดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” Sub domain Domain รอง Domain บนสุด หลักการตั้งชื่อ Brand (Domain) ชื่อต้องสั้น จำง่าย พูดง่าย สะกดง่าย เติม S ไม่เติม S อย่าใช้ Hyphen ควรใช้ชื่อบริษัท/สินค้าหรือบริการเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งชื่อ ถ้าชื่อไม่มีความหมายแต่หากจำง่ายก็ดี เช่น Youtube , google , Yahoo

8 หลักการกำหนดราคา “ตั้งเท่ากับคู่แข่ง” “ตั้งต่ำกว่าคู่แข่ง” “ง่ายมาก”
ใช้หลัก 3 ตั้ง “ตั้งสูงกว่าคู่แข่ง” “ตั้งเท่ากับคู่แข่ง” “ตั้งต่ำกว่าคู่แข่ง” สินค้าเราต้องเจ๋ง จ๊าบกว่า ไม่เหมือนใคร เป็นสินค้าใหม่ มีลิขสิทธิ์ สินค้าเราเหมือนคู่แข่งแต่ไม่ได้ขายใกล้คู่แข่ง แบ่งปันกันทำมาหากิน สินค้าเราสู้คู่แข่งไม่ได้ ต้องการยอดขายหรือเข้าตลาดใหม่ พึงระวัง

9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา
ต้นทุน (Cost of Product)... ปฏิกิริยาจากคู่แข่งขัน ในตลาดย่อมมีการแข่งขัน เมื่อกิจการหนึ่งกำหนดราคาออกมาย่อมส่งผลกระทบต่อคู่แข่งในตลาดเดียวกัน ราคามีอิทธิพลต่อการชักจูงใจลูกค้า เว้นแต่กิจการนั้นสามารถสร้างแรงจูงใจด้านอื่น ถ้าจำนวนคู่แข่งในตลาดมีมาก แนวโน้มการตั้งราคาจะเป็นการจำหน่ายราคาต่ำ Note : กิจการควรเลี่ยงไปสร้างนวัตกรรมในส่วนประสมการตลาดด้านอื่น มากกว่าการต่อกรกับคู่แข่งด้วยราคา

10 วิธีการกำหนดราคา การกำหนดราคาโดยบวกกำไรเข้าไปในต้นทุนสินค้า
ต้นทุนต่อหน่วย + กำไรที่ต้องการ = ราคา 4000 บาท + 25% = (25%x1000) = 5000 บาท 4000 บาท บาท = บาท การกำหนดราคาโดยเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งขัน (Strategic Pricing) กำหนดราคาโดยพิจารณาความต้องการในตลาด (On demand pricing)

11 การจัดจำหน่ายและกลยุทธ์
Place or Channel of Distribution Strategy

12 ช่องทางกระจายสินค้า Direct Marketing Direct Mail Direct Sales
“เข้าเป้า” Direct

13 Direct Sales / Personal Selling
ช่องทางกระจายสินค้า Direct Sales / Personal Selling Demonstration Description Direction

14 Marketing

15 Computer Exhibition

16 Software Retail Store

17 e-Commerce / e-Retail Store

18 ประเภทของ e-Commerce ประกาศซื้อขาย (e-Classified)

19

20 ประเภทของ e-Commerce ตลาดกลางซอฟท์แวร์ (e-Marketplace)
Tarad.com Software.com

21 All Marketing Communications
Advertising Direct response Personal selling Events/Sponsorship Sales promotions Customer service E-commerce Packaging Public Relations

22 Offline Advertising / Print Ad Poster , Leaflet , Brochure

23 Offline Ad / Billboard

24 Below the line / Event & Exhibition

25 Software Seminar การจัดงานสัมมนาซอฟท์แวร์

26 Vinyl / X-Stand / Roll-up Stand

27 Offline / Personal Selling / PG

28 Sales Promotion (ลด แลก แจก แถม)

29 Online (e-Advertising and Search agent)

30 Online (e-Advertising and Search agent)

31 Online (e-Advertising and Search agent)

32 Affiliate Program เป็นวิธีการโฆษณาอย่างหนึ่งโดยต้องจ่ายเงินให้กับ เจ้าของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ลงโฆษณาของเรา โดยเราจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับเว็บไซต์ที่ทำการโฆษณาบริการของเรา ผู้ที่สนใจสมัครใช้บริการ จะได้รายได้เป็น Pay Per Sale จากการที่ผู้อื่นคลิกที่แบนเนอร์ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้สมัคร <a href=" ID ของคุณ"><img src="ชื่อ File Banner" border="0"></a> Source Code


ดาวน์โหลด ppt Marketing Plan for Software Business

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google