งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lesson 7 Promotion Mix.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lesson 7 Promotion Mix."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lesson 7 Promotion Mix

2 Advertising Personal selling Sales promotion Public Relations (PR)
Promotion Mix Advertising Personal selling Sales promotion Public Relations (PR)

3 การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
วัตถุประสงค์พื้นฐาน 1. เพื่อแจ้งข่าวสาร (To inform) 2. เพื่อจูงใจ (To persuade) 3. เพื่อเตือนความทรงจำ (To remind)

4 กระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์ (Adaptation Process)
1. Awareness 2. Interest 3. Evaluation 4. Trial 5. Decision 6. Confirmation

5 AIDA Model 1. ดึงให้เกิดความตั้งใจ (To get attention)
2. ทำให้มีความสนใจติดตามต่อไป (To hold interest) 3. กระตุ้นให้เกิดความต้องการ (To arouse desire) 4. ทำให้เกิดการซื้อ (To obtain action)

6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดส่วนประสม การส่งเสริมการตลาด
1. เงินทุนที่มี 2. ลักษณะของตลาด 3. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 4. ขั้นตอนวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

7 ปัจจัยพื้นฐานของกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
1. เมื่อใดที่ควรใช้การขายโดยพนักงานขายเป็นหลัก 2. เมื่อใดที่ควรใช้การโฆษณาเป็นหลัก 3. เมื่อใดควรใช้การส่งเสริมการตลาดที่มุ่งที่ผู้ค้าปลีก 4. เมื่อใดควรใช้การโฆษณาร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก 5. เมื่อใดผู้ผลิตควรใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดแบบกลยุทธ์ผลักหรือกลยุทธ์ดึง

8 Push strategy Pull strategy
Producer marketing activities (personal selling,trade promotion,other) Reseller marketing activities (personal selling,trade promotion,other) Retailers and wholesalers Producer Consumer Push strategy Retailers and wholesalers Producer Demand Demand Consumer Producer marketing activities (consumer advertising, sales promotion, other) Pull strategy

9 ปัจจัยพื้นฐานของกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
6. กิจกรรมการส่งเสริมควรจะมีต่อไปหรือไม่ เมื่อ Demand มีมากหรือเกินความสามารถในการผลิต

10 Advertising Any paid form of nonpersonal presentation and promotion of ideas, goods, or services by an identification sponsor.

11 ลักษณะของโฆษณา 1. เป็นการเสนอขายสินค้า บริการ ความคิด ไม่ใช้บุคคล 2. สามารถระบุผู้อุปถัมภ์รายการ ผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายที่ทำการโฆษณา 3. มีการจ่ายเงินค่าสื่อโฆษณา

12 ผู้บริหารการตลาด ตัดสินใจ 1. ใครคือกลุ่มผู้รับโฆษณา 2. ประเภทของการโฆษณาที่จะใช้ 3. จะเข้าถึงผู้รับโฆษณาได้อย่างไร 4. จะใช้ข้อความโฆษณาอย่างไร 5. ทำการโฆษณาโดยใคร

13 ประเภทของการโฆษณา 1. Product advertising & Corporate advertising
2. Primary demand and selective demand 3. Coorperative advertising - Vertical Coorperative advertising - Horizontal Coorperative advertising

14 การเลือกสื่อ 1. วัตถุประสงค์ของสื่อโฆษณา 2. จำนวนการเข้าถึงของสื่อ
3. ข้อกำหนดของข่าวสาร 4. เวลาและสถานที่ในการตัดสินใจซื้อ 5. ต้นทุนของสื่อ

15 ประเภทและลักษณะของสื่อโฆษณา
5.Television 6. Outdoor 7. 1. Newspaper 2. Magazine 3. Direct mail 4. Radio

16 Newspaper เปลี่ยนแปลงข้อความได้ง่ายและรวดเร็ว เลือกผู้รับข่าวสารได้
ต้นทุนต่อผู้อ่านต่ำ ให้รายละเอียดชัดเจน อายุสื่อสั้นมาก คุณภาพหนังสือพิมพ์ต่ำไม่จูงใจ

17 Magazine คุณภาพสิ่งพิมพ์สูง ต้นทุนต่อผู้อ่านต่ำ
สร้างภาพพจน์ตัวสินค้าได้ เข้าถึงลูกค้าเฉพาะเจาะจง อายุสื่อนานกว่า (สัปดาห์ เดือน) ไม่ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงข่าวสาร เป็นสื่อที่ใช้เวลานานในการออก

18 Direct mail เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงที่สุด
แสดงรายละเอียดเต็มที่ ผู้ผลิตสามารถทำโฆษณาเองได้ สะดวกรวดเร็ว ผู้รับไม่ให้ความสนใจ ความสมบูรณ์ของที่อยู่ผู้รับ ค่าใช้จ่ายต่อคนสูง

19 Radio ครอบคลุมมากที่สุด และรวดเร็ว ต้นทุนต่อผู้ฟังหนึ่งคนต่ำ
มีโอกาสเลือกสถานี รายการ และเวลาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้ยาก ดึงดูดความสนใจแก่ผู้ฟังยาก อายุสื่อสั้น

20 Television ดึงดูดความสนใจได้สูง (แสง สี เสียง)
เลือกกลุ่มเป้าหมายได้ในรายการแต่ละประเภท ครอบคลุมผู้ชมได้จำนวนมาก ค่าใช้จ่ายสูงมาก อายุสื่อสั้น

21 Outdoor ต้นทุนต่ำ ยืดหยุ่นได้ อายุนาน
เหมาะกับการโฆษณาประเภทเตือนความจำ เขียนข้อความที่จำกัด ไม่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้

22 E-mail or Internet สะดวก 24 ชั่วโมง
ลูกค้าหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบได้ (ราคา คุณภาพ คุณสมบัติ) ปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ต้นทุนต่ำ เข้าถึงผู้รับได้เฉพาะเจาะจง ข้อเสนอแนะ การเตรียมพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ต้องมีการบำรุงรักษา การจัดซอฟท์แวร์ให้ทันสมัย

23 มุ่งกระตุ้นผู้ใช้ขั้นสุดท้าย
Sales promotion เป็นกิจกรรมระยะสั้น มุ่งกระตุ้นผู้ใช้ขั้นสุดท้าย พัฒนาการทำงานของผู้จัดจำหน่ายและพนักงานขาย ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือตัวอื่น

24 1. มุ่งสู่ผู้บริโภค 2. มุ่งสู่คนกลาง 3. มุ่งสู่พนักงานขาย
กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมการขาย 1. มุ่งสู่ผู้บริโภค 2. มุ่งสู่คนกลาง 3. มุ่งสู่พนักงานขาย

25 เทคนิคการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion Techniques)
1. การจัดแสดงสินค้า (Exhibition) 2. การสาธิต (Demonstration) 3. การแจกของตัวอย่าง (Sample) 4. การให้คูปอง (Coupon) 5. การให้ของแถม (Premium)

26 6. การใช้แสตมป์การค้า (Trading Stamp)
7. การลดราคา (Price-offs) 8. การส่งชิ้นส่วนไปชิงโชคและการแข่งขันชิงโชค (Sweepstakes and Contests)

27 Public Relations News Public service activities
Corporate Identity Media Telephone information services


ดาวน์โหลด ppt Lesson 7 Promotion Mix.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google