งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการตลาด บทที่ 15 การส่งเสริมการขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการตลาด บทที่ 15 การส่งเสริมการขาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการตลาด บทที่ 15 การส่งเสริมการขาย

2 ความหมายของการส่งเสริมการขาย
การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่ กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายทำการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในเวลาที่สั้นลง โดยมีการกำหนดช่วยระยะเวลาของรายการไว้อย่างแน่นอน วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมากขึ้น เพื่อแย่งลูกค้าจากคู่แข่งขัน เพื่อกีดกันคู่แข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าเดิมเกิดการซื้อซ้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อโดยไม่ตั้งใจของผู้บริโภค เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนกลาง

3 การส่งเสริมการขายกับผู้บริโภค (Consumer Sales Promotion)
1. แจกสินค้าตัวอย่าง (Sample) 2. คูปองส่วนลด (Couple) 3. ลดราคา (Price – off) 4. ของแถม (Premium) 5. ชิงโชค (Sweepstakes) 6. แข่งขันชิงโชค (Contest) 7. ขนาดสมนาคุณ (Bonus Pack) 8. ส่วนลดปริมาณ (Quantity Discounts) 9. ส่วนลดภายหลัง (Rebate) 10. สะสมคะแนน (Continuity Program)

4 การส่งเสริมการขายคนกลาง (Trade Sales Promotion)
1. ของแถม (Free Goods/Premium) 2. ส่วนลดปริมาณ (Quantity Discount) 3. เงินสนับสนุนกิจกรรม (Promotion Allowances) 4. ตกแต่ง ณ จุดซื้อ (Point of Purchase Display) 5. สนับสนุนการออกแบบงานแสดงสินค้า (Trade Show and Exhibition) 6. จัดประชุมและอบรม (Meeting and Training) 7. แข่งขัน (Contest) 8. ชิงโชค (Sweepstakes) 9. สะสมคะแนน (Continuity Program) 10. จัดรายการร่วม (Co-Promotion) 11. ส่วนลดภายหลัง (Rebate)

5 การส่งเสริมการขายกับพนักงานขาย (Sales Force Promotion)
1. แข่งขัน (Sales Contest) 2. ประชุมและอบรม (Meeting and Training Discount) 3. ให้อุปกรณ์ช่วยขาย (Sale Aids) 4. ให้เงินพิเศษ (Push Money) 5. ส่วนลดปริมาณ (Quantity Discount) 6. โบนัส (Bonus) 7. รางวัลพิเศษ (Special Reward)


ดาวน์โหลด ppt หลักการตลาด บทที่ 15 การส่งเสริมการขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google