งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์ประเมินสื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์ประเมินสื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์ประเมินสื่อ

2 Advertising <|> Public Relations

3 Public Relations (1) image (2) activity & events (culture – ceremony)
(3) campaign (public – politic) Brand broadcast Awareness --> shift attitude Join --> shift behavior > change life style

4 Advertising (1) product (2) Service & item (product /rdo /tv /event)
(3) campaign (business) Awareness --> acceptance --> trial --> brand user Interest --> looking, > reading, --> tangibility Decision --> corporate --> consume

5 เปรียบเทียบ PR. AD. และ IMC
เป็นส่วนประกอบของสินค้า เป็นสินค้า (มีแผนโฆษณา) เป็นบริการ มิใช่สินค้า ลักษณะ งบประมาณตามแผน งบประมาณสูง งบประมาณน้อย งบประมาณ หวังผลตามแผน หวังผลระยะสั้น หวังผลระยะยาว ประเมินผล จำเป็นต้องออกสื่อ ใช้ Media ไม่ต้องใช้ Media สื่อ เพื่อเพิ่มยอดขาย + กำไร เพื่อยอดขาย เพื่อ Image วัตถุประสงค์ Integrated Marketing Communication Advertising Public Relations Target

6 Public Relations and Advertising
(1) การเสนอขาย ผ่านสื่อต่างๆ (2) มิใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นธุรกิจ ข่าวสาร ผ่านสื่อมวลชน (3) การส่งเสริมการขาย สินค้า บริการ กิจกรรมสาธารณะ (4) เสียค่าใช้จ่าย (5) มีผู้อุปถัมภ์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

7 Advertising & Propaganda
รูปแบบการโฆษณา Advertising -การโฆษณาตรง ผ่านสื่อเคลื่อนไหว -การโฆษณาแอบแฝง -การโฆษณาผ่านสื่อ broadcast (สื่อสารมวลชน) -การโฆษณาผ่าน new media / social media / media network -word of mouth Propaganda ใช้สื่อ เช่นเดียวกับ Advertising แต่หวังผล การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ของประชาชน โดยไม่คำนึงถึงหลักจิรยธรรม และจรรยาบรรณ

8 ผู้รับสาร (receivers)
สื่อ (media) ช่องทางส่ง (channel) สาร (message) ผู้รับสาร (receivers) ผู้ส่งสาร (sender)

9 ผู้รับสาร (receivers)
สื่อ (media) ช่องทางส่ง (channel) ผู้รับสาร (receivers) ผู้ส่งสาร (sender) สาร (message)

10 เกณฑ์ประเมินสื่อ A. marketing mix: 6P Product : design, technology, usefulness, conveniences, value, quality, packaging, branding, accessories, warranties Price : strategies, psychological, skimming price, cost-plus, penetration

11 เกณฑ์ประเมินสื่อ A. marketing mix: 6P
Product : Price : Place : retail, wholesale, mail / order, direct sales, peer to peer, multi-channel Promotion : special offers, ad., user trials, direct mailing, free gifts, competitions, joint ventures

12 People : employee, management, culture, customer service
เกณฑ์ประเมินสื่อ A. marketing mix: 6P Product : Price : Place : Promotion : People : employee, management, culture, customer service Process & environment: entanglement services-product, CSR, after consumes behaviors

13 PR.&P : public relations, publicity AD. : Advertising
เกณฑ์ประเมินสื่อ B. communication tools: PR.&P : public relations, publicity AD. : Advertising SP: sale promotion PS: personal selling DM: direct marketing Word of mouth: Campaign: / agenda setting / propaganda

14 text: head – sub head detail – effect-feedback-interactive
เกณฑ์ประเมินสื่อ C. art & aesthetics style: text: head – sub head detail – effect-feedback-interactive picture: product & logo background: color shade, solid-transparent-contrast-hue, pattern font: standard, design CSR: วัสดุสื่อ (green, recycle, ทนทาน-ชั่วคราว) ระบุการรณรงค์ เพื่อวินัยสังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม พฤติกรรมหลังการบริโภค

15 4P: Product Price Place Promotion tools: PR. AD. SP. PS. DM. W/M.
สรุป ... เกณฑ์ประเมินสื่อ A.B.C 4P: Product Price Place Promotion tools: PR. AD. SP. PS. DM. W/M. style: text picture BG font CSR ให้นักศึกษา ช่วยกันประเมิน โปสเตอร์ต่อไปนี้ ว่า เข้าเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร

16 เกณฑ์ประเมินสื่อ A.B.C Product Price Place Promotion
PR. AD. SP. PS. DM. W/M. text picture BG font CSR

17 เกณฑ์ประเมินสื่อ A.B.C Product Price Place Promotion
PR. AD. SP. PS. DM. W/M. text picture BG font CSR


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์ประเมินสื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google