งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด อย่างมืออาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด อย่างมืออาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด อย่างมืออาชีพ
รัชนี วงศ์สุมิตร ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑

2 ความหมายของการประชาสัมพันธ์ (1)
“ การประชาสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียง เป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเรา คำพูดของเรา และเป็นเรื่องที่ผู้อื่นพูดถึงเรา ทักษะการประชาสัมพันธ์หมายถึงกฎเกณฑ์ในการที่จะรักษาชื่อเสียงโดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะได้รับความเข้าใจที่ดี การได้รับความสนับสนุน การมีอิทธิพลเหนือความคิดและการกระทำ” สถาบันการประชาสัมพันธ์แห่งสหราชอาณาจักร ( The British Institute of Public Relations )

3 ความหมายของการประชาสัมพันธ์ (2)
“การประชาสัมพันธ์เป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหารในการสร้างและดำรงไว้ซึ่งการติดต่อสื่อสารร่วมกันทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดการยอมรับและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและกลุ่มประชาชนเป้าหมาย เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาหรือประเด็น ช่วยให้ฝ่ายบริหารติดตามและสามารถตอบสนองต่อประชามติ สามารถแยกแยะและให้ความสำคัญต่อการจัดการผลประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการใช้ผลประโยชน์นั้น นอกจากนี้ยังช่วยในการเตือนให้ระบบสังคมทราบแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการใช้การวิจัยและเทคนิคการสื่อสารที่มีจริยธรรมเป็นเครื่องมือ” Rex F. Harlow ผู้ก่อตั้งสมาคมการประชาสัมพันธ์แห่งอเมริกา (Public Relations Society of America : PRSA)

4 ความหมายของการประชาสัมพันธ์ (3)

5 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ (Image) : เป็นการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับองค์กรทั้งหมด โดยองค์กร เปรียบเสมือนคน ซึ่งย่อมมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่แตกต่างกัน (Patricia M. Anderson) ด้านความรู้ความเข้าใจ (Knowledge/Cognitive) ด้านความรู้สึก (Affective) ด้านพฤติกรรม (Practice/Behavioral)

6 ลักษณะวัตถุประสงค์ที่ดี
Realistic Credible Specific Acceptable

7 กระบวนการในการประชาสัมพันธ์
1. การวิจัยหรือการหาข้อมูล (Research or Fact- finding) 2. การวางแผน (Planning) 3. การติดต่อสื่อสารหรือการปฏิบัติการ (Communication or Action) 4. การประเมินผล (Evaluation)

8 การวิจัยหรือการหาข้อมูล (Research or Fact- finding)
ปัญหาที่ห้องสมุดกำลังเผชิญในปัจจุบัน เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น 1….. 2… 3…. 4……

9 กลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์
ใครคือกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด - แบ่งตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ - แบ่งตามทัศนคติ -แบ่งตามการจัดองค์กร -แบ่งตามพฤติกรรม

10 ความพร้อมของการให้บริการของห้องสมุด
การให้บริการพื้นฐาน การให้บริการพิเศษ กิจกรรมเพื่อผู้ใช้บริการ เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้าด้วยตนเอง ฯลฯ

11 การสร้างสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
PR Objectives 1 Message exposure 2 Accurate dissemination of the message 3 Acceptance of the message 4 Attitude change 5 Change in overt behavior

12 สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
Print Media Newspaper Brochure ……. Spoken Media Radio/TV/Film Motion picture ……… New Media Internet ………………..

13 การเลือกใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
1. ใครคือกลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ในประเด็นนั้นๆ ของหน่วยงาน 2. กลุ่มคนเหล่านั้นมีความเชื่อถือต่อสื่อต่างๆ ในระดับใด 3. กำหนดเวลาที่หน่วยงานต้องการให้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ไปถึง กลุ่มเป้าหมายและเวลาที่หน่วยงานต้องการให้กลุ่มเป้าหมายตอบกลับมา 4. งบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้มีจำนวนเท่าใด

14 การเลือกใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ต่อ)
1. สื่อใดสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมมากที่สุดภายใต้ ค่าใช้จ่ายที่ต่ำสุด 2. ในบรรดาสื่อเหล่านั้น สื่อใดที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุด และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าใด 3. สื่อใดที่สามารถวางใจได้ว่าจะสามารถส่งสารไปถึงผู้รับสารได้แน่นอนภายใต้เวลาที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด 4. การประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าต้องการให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดจะสามารถใช้สื่อ เพียงสื่อเดียวหรือต้องใช้สื่อผสม หากต้องใช้สื่อผสมจะใช้สื่อใดกับสื่อใด

15 วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม
การสร้างบรรยากาศ มุมนักอ่าน มุมเสวนา การจัดกิจกรรมพิเศษ การตอบปัญหา การวิจารณ์หนังสือชิงรางวัล สิทธิพิเศษสำหรับหนอนหนังสือ

16 การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
ประเมินจากจำนวนผู้ใช้บริการ ประเมินตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

17 การเตรียมความพร้อมให้บุคลากร
การประชาสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียง เป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเรา คำพูดของเรา และเป็นเรื่องที่ผู้อื่นพูดถึงเรา ทักษะการประชาสัมพันธ์หมายถึงกฎเกณฑ์ในการที่จะรักษาชื่อเสียงโดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะได้รับความเข้าใจที่ดี การได้รับความสนับสนุน การมีอิทธิพลเหนือความคิดและการกระทำ

18 คำถามที่ต้องการคำตอบ?
การใช้ห้องสมุดเป็นปัญหา หรือ ปัญหาของคนปัจจุบันคือขาดการรักการอ่าน


ดาวน์โหลด ppt การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด อย่างมืออาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google