งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ พ. ศ
แผนงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552(งบประมาณ 13, ลบ.) จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์การ 1. การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ (5, ลบ.) 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต(8, ลบ.) 1.12 แผนงานสวัสดิการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน (5, ลบ.) 2.5 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (8, ลบ.) 2.6 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ( ลบ.) แผนงาน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยที่ เหมาะสม มีความมั่นคงในการอยู่อาศัยฯ เด็ก สตรี และคนพิการที่ด้อยโอกาสไม่ถูกเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิอันพึงมีพึงได้ ไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ และได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งทักษะชีวิต และมี พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ และสังคมและมีส่วนร่วมใน กระบวนการพัฒนาประเทศ... เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ประชาชนมีความ มั่นคงในการอยู่อาศัย 5, ลบ. ประชากรเป้าหมายได้รับ บริการสวัสดิการทางสังคม 4, ลบ. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะ ชีวิตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ลบ. ประชากรเป้าหมายได้รับการ พัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ 2, ลบ. ผู้สูงอายุเข้าถึงหลัก ประกันทางสังคม ลบ. ยุทธศาสตร์กระทรวง การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต 5, ลบ. การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต 4, ลบ. เสริมพลังและสร้าง การมีส่วนร่วม 1, ลบ. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 1, ลบ. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ลบ. การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต ลบ. ผลผลิต /โครงการ พส (1, ลบ.) พก. ( ลบ.) พส ( ลบ.) สท.( ลบ.) เด็กและเยาวชน ที่ได้รับการเสริม สร้างความรู้และสภาพแวดล้อม ทางครอบครัว ที่เหมาะสม กคช (1, ลบ.) โครงการแก้ไขปัญหา ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้ น้อย”บ้านเอื้ออาทร” พส. ( ลบ.) ประชากร เป้าหมายที่ได้ รับการคุ้มครอง จากความรุนแรง ในครอบครัว สท. ( ลบ.) พส. (2, ลบ.) สป. ( ลบ.) พอช. (380 ลบ.) ประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการป้อง กันและคุ้มครอง จากปัญหาการ ค้ามนุษย์ พส. ( ลบ.) สป. ( ลบ.) ( ลบ.) พส ชุมชนท้องถิ่น ได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อ การพึ่งพาตนเอง ประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับบริการ สวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุที่ได้ รับโอกาสเข้า ร่วมกิจกรรม ทางสังคม ผู้สูงอายุที่ได้รับ การส่งเสริม ให้เข้าถึง หลักประกัน ทางสังคม ประชากร เป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ กคช. (1, ลบ.) โครงการพัฒนา ที่อยู่อาศัย สป. - กองทุนเพื่อการ ป้องกันและปราบ ปรามการค้ามนุษย์ ( 10 ลบ.) กองทุนคุ้มครองเด็ก (40 ลบ.) กองทุนส่งเสริมการ จัดสวัสดิการสังคม (100 ลบ.) พก. (60 ลบ.) – กองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ สป. ( ลบ.) พส. ( ลบ.) สท. ( ลบ.) สค. ( ลบ.) พก. ( ลบ.) พส ( ลบ.) ประชากร เป้าหมาย ที่ได้รับการ ส่งเสริมความรู้ และพัฒนาอาชีพ พส ( ลบ.) สท ( ลบ.) สค. ( ลบ.) พก. ( ลบ.) กคช. (255 ลบ.) โครงการบ้านปฐมภูมิ สป ( ลบ) ประชาชนได้รับ การเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกัน ทางสังคม สค. ( ลบ.) สท. (40 ลบ.) ประชากร เป้าหมายที่ ได้รับการ ส่งเสริมและ สนับสนุนการ จัดสวัสดิการ ผู้สูงอายุ กองทุนผู้สูงอายุ กคช. ( ลบ.) โครงการบ้าน รัฐสวัสดิการ เครือข่ายที่ได้รับ การเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพ ประชากร เป้าหมายที่ ได้การส่งเสริม ความเสมอภาค การคุ้มครองและ พิทักษ์สิทธิ ประชากร เป้าหมายที่ได้ รับการส่งเสริม และพัฒนา ศักยภาพเพื่อ เป็นครอบครัว เข้มแข็ง พอช. (1,244 ลบ.) โครงการ บ้านมั่นคง


ดาวน์โหลด ppt แผนงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google