งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้วยเทคนิค Data mining

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้วยเทคนิค Data mining"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้วยเทคนิค Data mining
การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพื่องานด้านบริหารระดับคณะ ด้วยเทคนิค Data mining กรณีศึกษา : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โดยคณะผู้วิจัย นางสาวพิมพ์ฐดา โอฬารธนาเกียรติ นางสาวจินตนา แสงดี สอบหัวข้อวิจัย 13 กรกฎาคม 2555 อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  รักเกียรติวินัย

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การเลือนขั้นเงินเดือน ผลงานวิจัย ประชุมโครงการ ปัญหาทางด้านวิชาการ เรื่องโหลดขั้นต่ำในการสอน เรื่องห้อง การสรรหาหัวหน้าสาขา ฯลฯ การรับนักศึกษา นักศึกษาเรียนไม่จบตามหลักสูตร การผลักดันให้นักศึกษาได้รับเกียรตินิยม

3 ทุกๆปัญหา การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพื่องานด้านบริหารระดับคณะ ด้วยเทคนิค Data mining กรณีศึกษา : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ”

4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบสำหรับกระบวนการ Preprocessing Data เพื่อพัฒนา “ระบบวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพื่องานด้านบริหารระดับคณะ”

5 ขอบเขตการวิจัย ขอบเขตการศึกษาข้อมูลสำหรับทำวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประชากรที่ใช้ทดสอบระบบ ขอบเขตการทำงานของผู้เกี่ยวข้องกับระบบ ขั้นตอนการดำเนินงาน

6 ขอบเขตการการศึกษาข้อมูลสำหรับทำวิจัย
ขอบเขตการวิจัย ขอบเขตการการศึกษาข้อมูลสำหรับทำวิจัย ศึกษาโมเดลต่างๆ ได้แก่ การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล การสร้าง ความสัมพันธ์ของข้อมูล การจัดกลุ่มของข้อมูล สำหรับการทำเหมืองข้อมูล ศึกษาข้อมูลของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
ขอบเขตการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง (CPU) เอเอ็มดี อี-350 (AMD E-350) 1.60 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) RAM : 4 GB Hard disk : 500 GB ระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

8 ประชากรที่ใช้ทดสอบระบบ
ขอบเขตการวิจัย ประชากรที่ใช้ทดสอบระบบ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศ จำนวน 5 คน

9 ระบบสำหรับกระบวนการ Preprocessing Data
ขอบเขตการวิจัย ขอบเขตการทำงานของผู้เกี่ยวข้องกับระบบ Table ที่กำหนด Import ระบบสำหรับกระบวนการ Preprocessing Data ปัจจัย prediction ไม่จบตามหลักสูตร ปัจจัย บัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยม

10 ขอบเขตการวิจัย ขั้นตอนการดำเนินงาน
จับประเด็นปัญหาที่ต้องการหาองค์ความรู้ ศึกษาข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์อัลกอริทึม วิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับกระบวนการ Preprocessing Data วิเคราะห์และออกแบบแอพพลิเคชั่น “ระบบวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพื่องานด้านบริหารระดับคณะ” การติดตั้งและทดสอบระบบ การประเมินประสิทธิภาพของระบบสำหรับกระบวนการ Preprocessing Data และ ประสิทธิภาพของระบบวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

11 ขอบเขตการวิจัย(สรุป)
Import ระบบสำหรับกระบวนการ Preprocessing Data Table ที่กำหนด ข้อมูลถูกส่งเข้าโปรแกรม WEKA ช่วยในการหาผลลัพธ์ด้วยอัลกอริทึม ผลลัพธ์ที่ได้ กฎความสัมพันธ์ บันทึกกฎที่ได้ลงฐานข้อมูล นำกฎเข้าสู่ระบบแปลงผลลัพธ์ ระบบวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพื่องานด้านบริหารระดับคณะ ข้อมูลที่ต้องการทราบ ผลลัพธ์ที่ได้ ออกรายงาน

12 ขอบเขตการวิจัย ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการ Preprocessing

13 ขอบเขตการวิจัย รูปแบบกฎความสัมพันธ์

14 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง Data Mining : การทำเหมืองข้อมูล Data mining

15 สมมติฐานทางการวิจัย ประสิทธิภาพของระบบสำหรับกระบวนการ Preprocessing Data มีประสิทธิภาพด้านความถูกต้องในการทำงานเกิน 80 % ประสิทธิภาพของระบบวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษามี ประสิทธิภาพเกิน 80%

16 ประโยชน์ของการวิจัย คณบดีสามารถดูปัจจัยที่ส่งผลนักศึกษาเรียนไม่จบตามหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการบริหารงานคณะ คณบดีสามารถดูข้อมูลเปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาเรียนไม่จบหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการบริหารงานคณะ คณบดีสามารถดูปัจจัยที่ส่งผลให้บัณฑิตได้รับเกียรตินิยม จะได้นำไปบริหารและสนับสนุนให้ปัจจัยนั้นๆมากยิ่งขึ้น

17 ขอขอบพระคุณ โดย นางสาวพิมพ์ฐดา โอฬารธนาเกียรติ นางสาวจินตนา แสงดี
โดย นางสาวพิมพ์ฐดา โอฬารธนาเกียรติ นางสาวจินตนา แสงดี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ


ดาวน์โหลด ppt ด้วยเทคนิค Data mining

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google