งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลการขนส่งน้ำมันกรณีศึกษาบริษัทแสงชัยโชค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลการขนส่งน้ำมันกรณีศึกษาบริษัทแสงชัยโชค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลการขนส่งน้ำมันกรณีศึกษาบริษัทแสงชัยโชค

2 จัดทำโดย 2.นายสราวุฒิ ไทรทองมี เลขที่ 15
1.นายณัฐภาคย์ จิตรสังวรณ์ เลขที่ 3 2.นายสราวุฒิ ไทรทองมี เลขที่ 15 3.นางสาวรสสุคนธ์ บุญวงษ์ เลขที่ 32 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ครูที่ปรึกษา นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

3 บทที่ 1 บทนำ แนวคิดที่มาและความสำคัญ
ระบบฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการกำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลขึ้นนับได้ว่าปัจจุบันเป็นยุคของสารสนเทศ เป็นที่ยอมรับกันว่า สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองอย่างเหมาะสม สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้งานด้านธุรกิจ การบริหาร และกิจการอื่น ๆ องค์กรที่มีข้อมูลปริมาณมาก ๆ จะพบความยุ่งยากลำบากในการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนการนำข้อมูลที่ต้องการออกมาใช้ให้ทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ซึ่งทำให้ระบบการจัดเก็บข้อมูล

4 เป็นไปได้สะดวก ทั้งนี้โปรแกรมแต่ละโปรแกรมจะต้องสร้างวิธีควบคุมและจัดการกับข้อมูลขึ้นเอง ฐานข้อมูลจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะระบบงานต่าง ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล จึงต้องคำนึงถึงการควบคุมและการจัดการความถูกต้องตลอดจนประสิทธิภาพในการเรียกใช้ข้อมูลด้วย เนื่องจากทางบ้านของสมาชิกในกลุ่มข้าพเจ้าเป็นคนทำงานในบริษัทแสงชัยโชค เป็นบริษัทที่มีการขนส่งน้ำมัน มีลูกค้าจำนวนมากที่มาสั่งน้ำมันจากบริษัทแสงชัยโชค ทำให้ทางร้านมีจำนวนข้อมูลการสั่งซื้อน้ำมันของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นด้วย

5 ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลการขนส่งน้ำมัน กรณีศึกษา บริษัทแสงชัยโชคขึ้น โดยใช้โปรแกรม Microsoft access 2007 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานในส่วนของการติดต่อผู้ใช้ และคุณลักษณะใหม่ ที่สามารถสร้างประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว

6 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลการขนส่งน้ำมัน กรณีศึกษาบริษัทแสงชัยโชค 2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลการขนส่งน้ำมัน กรณีศึกษาบริษัทแสงชัยโชค 3. เพื่อประเมินผลระบบการจัดการฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น

7 หลักการและทฤษฎีที่ใช้ 1. การสร้างและพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล 2
หลักการและทฤษฎีที่ใช้ 1.การสร้างและพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล 2. การออกแบบฐานข้อมูล 3. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Access ระบบงานตารางการจัดการฐานข้อมูลการขนส่งน้ำมัน

8 ขั้นตอนการดำเนินงาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเครื่องมือที่ใช้
ฮาร์ดแวร์ Intel ® Pentium® CPU 2.13GHz 2.12GHz,948 MB of RAM ซอฟแวร์ โปรแกรม Microsoft Access 2007 ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน 1. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 2. ออกแบบโปรแกรม 3. พัฒนาโปรแกรม 4. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 5. จัดทำรายงาน และคู่มือการใช้โปรแกรม 6. นำเสนอโครงงาน

9 แผนปฏิบัติงาน

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูลการขนส่งน้ำมัน 2.ได้ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับโปรแกรมจัดทำข้อมูล 3.เป็นแนวทางพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลอื่นๆต่อไป

11 ER DIAGRAM

12

13 ออกแบบตาราง

14

15

16

17 ส่วนนำเข้าข้อมูล

18

19

20 ตารางข้อมูลลูกค้า

21

22

23 ตารางข้อมูลสินค้า

24

25

26 ส่วนการออกแบบรายงาน

27

28


ดาวน์โหลด ppt โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลการขนส่งน้ำมันกรณีศึกษาบริษัทแสงชัยโชค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google