งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ 18 เมษายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ 18 เมษายน 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ 18 เมษายน 2555
นโยบาย/ทิศทางการบริหารคณะเทคนิคการแพทย์ สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของม.ขอนแก่น รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ 18 เมษายน 2555

2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาการ 2567 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของเอเชีย 2553 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน 2547 มหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 2545 มหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาค 2507 มหาวิทยาลัยแห่งแรกของอีสาน

3 กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ. ศ
กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ เป้าหมายผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยกอปรดวยวิทยา จริยา ปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค เปนผูมีจิตสาธารณะ มีความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม มีบทบาทและภาวะผูนําในภาคสวนตางๆ 2. ผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไดถูกนําไปใชการพัฒนา มีสวนในการเสริมสรางคุณคา และพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ 3. สังคมไดรับบริการการถายทอดความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 4. มหาวิทยาลัยขอนแกนมีบทบาทสําคัญในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของชาติ 5. มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสมาชิกที่มีบทบาทสําคัญในเครือขายตางๆ

4 กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ. ศ
กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ เป้าหมายผลลัพธ์เชิงคุณภาพ(ต่อ) 6. นักศึกษา ศิษยเกา และบุคลากร ไดรับการยกยองในเวทีตางๆ 7. มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีขีดความสามารถสูง บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน บนพื้นฐานของความภักดีและผูกพัน 8. มหาวิทยาลัยขอนแกนผานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมากทุกรอบการประเมิน มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการจัดอันดับการศึกษาจากองคกรตางประเทศ มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับและชั้นนําของโลกแหงหนึ่ง

5 กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ. ศ
กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ เป้าหมายผลลัพธ์เชิงปริมาณ

6 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มข.
แผนพัฒนาฯ มข. ฉบับที่ 11 พ.ศ แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มข. พ.ศ

7

8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาการ 2558 มหาวิทยาลัยวิจัย ชั้นนำของโลก 2553 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน 2547 มหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 2545 มหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาค 2507 มหาวิทยาลัยแห่งแรกของอีสาน

9 ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบการจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านชุมชนสัมพันธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สินฯ

10

11 นโยบายการบริหารงาน คณะเทคนิคการแพทย์ 2555-2559
ด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต ด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาคุณภาพ ด้านการพัฒนาแหล่งทรัพยากร ด้านพัฒนาวิชาชีพ ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

12 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
“เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนและ 1 ใน 50 อันดับแรกของเอเซียทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ” พันธกิจ “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม งานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

13 QS University Ranking in Life Sciences & Biomedicine
Company Logo

14 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
“บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ” เอกลักษณ์ “ความโดดเด่นด้านการวิจัย”

15 ด้านการบริหาร นโยบาย บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บุคลากรมีส่วนร่วม สามัคคี และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

16 ด้านการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต
นโยบาย ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม

17 ด้านการพัฒนานักศึกษา
นโยบาย พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์

18

19 ด้านการวิจัย นโยบาย เป็นสถาบันชั้นนำในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และสามารถต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และการพึ่งพาตนเอง

20 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
นโยบาย บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพอนามัย แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน

21 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นโยบาย สร้างค่านิยม ความรัก ความภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยและคนอีสาน

22 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
นโยบาย สร้างความผูกพันเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะและเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน

23 ด้านการพัฒนาคุณภาพ นโยบาย เป็นสถาบันชั้นนำที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษาและการให้บริการในมาตรฐานระดับประเทศและสากล

24 ด้านการพัฒนาแหล่งทรัพยากร
นโยบาย การแสวงหาทรัพยากรและรายได้ให้เพียงพอเพื่อบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเอง

25 ด้านพัฒนาวิชาชีพ นโยบาย พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ

26 ด ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการพัฒนาวิชาชีพ

27 การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ
การถ่ายทอดใน มข.

28


ดาวน์โหลด ppt รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ 18 เมษายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google