งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ข้อมูลพื้นฐานก่อนการสัมมนา ทิศทางการพัฒนานิสิตระดับ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ทิศทางการพัฒนานิสิตระดับ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ทิศทางการพัฒนานิสิต ระดับประเทศ ทิศทางการพัฒนานิสิต ระดับประเทศ ทิศทางการพัฒนานิสิตของ มหาวิทยาลัย ทิศทางการพัฒนานิสิตของ มหาวิทยาลัย ทิศทางการดำเนินงานกิจการนิสิต ทิศทางการดำเนินงานกิจการนิสิต

3 ทิศทางการพัฒนานิสิต ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ทิศทางการพัฒนานิสิต ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค Leadership (การพัฒนาภาวะผู้นำ) Leadership (การพัฒนาภาวะผู้นำ) Healthy Lifestyle (วิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ) Healthy Lifestyle (วิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ) Innovation Thinking (การคิดเชิงนวัตกรรม) Innovation Thinking (การคิดเชิงนวัตกรรม) Life in Transition (ชีวิตที่มีความสุขในช่วงเปลี่ยนผ่าน) Life in Transition (ชีวิตที่มีความสุขในช่วงเปลี่ยนผ่าน) Cultural Awareness (การตระหนักในวัฒนธรรมของชาติตน) Cultural Awareness (การตระหนักในวัฒนธรรมของชาติตน)

4 ทิศทางการพัฒนานิสิตระดับประเทศ การประกาศใช้ “เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” (TQF) * การพัฒนานิสิตให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน - คุณธรรม - ความรู้ - ทักษะเชาวน์ปัญญา - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - ความรับผิดชอบและทักษะการสื่อสาร การประกาศใช้ “เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” (TQF) * การพัฒนานิสิตให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน - คุณธรรม - ความรู้ - ทักษะเชาวน์ปัญญา - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - ความรับผิดชอบและทักษะการสื่อสาร

5 ทิศทางการพัฒนานิสิต ระดับประเทศ ปฏิรูปการศึกษารอบสอง - เน้น “การเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ” ของคนไทย - เน้นการสร้าง “คนเก่ง คนดี คนมี ความสุข ภาคภูมิใจความเป็นไทย” - การเตรียมคนไทยให้พร้อมต่อการเข้าร่วมใน “ประชาคมอาเซียน” ปฏิรูปการศึกษารอบสอง - เน้น “การเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ” ของคนไทย - เน้นการสร้าง “คนเก่ง คนดี คนมี ความสุข ภาคภูมิใจความเป็นไทย” - การเตรียมคนไทยให้พร้อมต่อการเข้าร่วมใน “ประชาคมอาเซียน”

6 ทิศทางการพัฒนานิสิต ระดับประเทศ ทิศทางเร่งด่วน - นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ * นโยบาย 3 D (Democracy Decency Drug Free) ทิศทางเร่งด่วน - นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ * นโยบาย 3 D (Democracy Decency Drug Free)

7 ทิศทางการพัฒนานิสิต ม.เกษตรศาสตร์ คุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต คุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต เสริมสร้างสมรรถนะ เสริมสร้างสมรรถนะ โอกาสการมีงานทำ โอกาสการมีงานทำ

8 Concept งานกิจการนิสิต กิจการนิสิต เพื่อ เสริมสร้าง คุณลักษณะบัณฑิต กิจการนิสิต เพื่อ เสริมสร้าง คุณลักษณะบัณฑิต กิจการนิสิต เพื่อ นิสิตทุกคนใน มหาวิทยาลัย กิจการนิสิต เพื่อ นิสิตทุกคนใน มหาวิทยาลัย กิจการนิสิต เพื่อ “ส่งเสริมการเรียนรู้” กิจการนิสิต เพื่อ “ส่งเสริมการเรียนรู้” กิจการนิสิต เพื่อ ส่งเสริม “คุณภาพ” กิจการนิสิต เพื่อ ส่งเสริม “คุณภาพ”

9 บุคลากรกิจการนิสิตใน อนาคต “ความรู้วิชาการ คู่ ความรู้ปฏิบัติ” “ความรู้วิชาการ คู่ ความรู้ปฏิบัติ” สมรรถนะการปฏิบัติงาน - การคิด (แผน / ยุทธศาสตร์) - การทำงาน (โครงการ / คุณภาพ) - การบริหารจัดการ - การให้คำปรึกษา สมรรถนะการปฏิบัติงาน - การคิด (แผน / ยุทธศาสตร์) - การทำงาน (โครงการ / คุณภาพ) - การบริหารจัดการ - การให้คำปรึกษา

10 ประเด็นการสัมมนาเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานกิจการนิสิต เท่าทันความเคลื่อนไหว เพื่อเข้าใจร่วมกัน เท่าทันความเคลื่อนไหว เพื่อเข้าใจร่วมกัน กำลังทำอะไร และจะทำอะไรต่อไป ในแต่ละวิทยาเขต กำลังทำอะไร และจะทำอะไรต่อไป ในแต่ละวิทยาเขต พบปัญหาอะไรในการปฏิบัติงาน (ประเด็นปัญหาร่วม และข้อเสนอเพื่อแก้ไข) พบปัญหาอะไรในการปฏิบัติงาน (ประเด็นปัญหาร่วม และข้อเสนอเพื่อแก้ไข) แนวทางประสานงาน ประสานใจ ใน 4 วิทยาเขต แนวทางประสานงาน ประสานใจ ใน 4 วิทยาเขต


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google