งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามทบทวนวิชา510-111.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามทบทวนวิชา510-111."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถามทบทวนวิชา

2 แนวคิดพื้นฐานในการขยายพันธุ์ในระดับเซลที่กล่าวว่า "ทุกเซลมีระบบเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมที่สามารถสร้างต้นพืชใหม่ได้" ก. Totipotency ข. Topophysis ค. Organogenesis ง. Embryogenesis

3 กลุ่มพืชที่สืบเชื้อสายมาจากพืชต้นหนึ่งโดยวิธีขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ หมายถึงคำใด
ก.พันธุ์ (Variety) ข. พันธุ์ลูกผสม (Hybrids) ค.โคลน (clone) ง. ผิดทุกข้อ

4 การติดตากุหลาบ ตาส่วนใดเมื่อนำมาติดกับต้นตอแล้วจะออกดอกก่อนตาส่วนอื่นๆ
ก.ตาข้างของใบชุดที่ 1 ข. ตาข้างของใบชุดที่ 2 ค.ตาข้างของใบชุดที่ 3 ง. ตาข้างของใบชุดที่ 4 เมล็ดอโพมิค……..ได้แก่…………… Topophysis…………ความหมาย…….

5 น้ำที่จุดเหี่ยวเฉาถาวรของพืชมีค่าแรงดึงความชื้นเท่าใด
ก. 1/3 บาร์ ข. 1 บาร์ ค. 15 บาร์ ง. 31 บาร์

6 คุณภาพน้ำทางชีวภาพจัดโดยอาศัยค่าใด
ก. SAR ข. BOD ค. COD ง. ถูกทั้ง ข และ ค

7 อุปกรณ์ใดที่ช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ
ก. กรอง (Filter) ข. ประตูน้ำ (Gate valve) ค. วาล์วกันกลับ (Check Valve) ง. เกย์วัดแรงดัน

8 ข้อใดจัดเป็นปุ๋ยธรรมชาติได้ ?
ก. ยูเรีย ข. แอมโมเนียมซัลเฟต ค. ร๊อคฟอสเฟต ง. โปแตสเซียมซัลเฟต

9 ตัวเลข 8-24-24 ที่ระบุไว้ที่กระสอบปุ๋ยคืออะไร
ก. fertilizer ratio ข. fertilizer material ค. fertilizer element ง. fertilizer grade

10 ผลิตผลในตัวเลือกใด ที่ไม่เหมาะสมจะเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องจักรกล
ก. ข้าว ข. สับปะรดส่งโรงงาน ค. อ้อย ง. มะเขือเทศ

11 ในการทำยางแผ่นรมควัน สารเคมีที่ใช้ทำให้น้ำยางจับตัวกันเป็นก้อนคือสารเคมีชนิดใด
ก. กรดซัลฟุริค ข. กรดไนตริค ค. กรดทาร์ทาริค ง. กรดฟอร์มิค

12 การเก็บรักษาผลิตผลในตัวเลือกใดที่จะก่อให้เกิดความเสียหายที่เรียกว่า “Chilling injury”

13 ลักษณะทั่วไปของสังคมการผลิตพืชไทยเป็นอย่างไร
ก. เป็นสังคมในชนบทและในเมือง ข. ทำการเกษตรเพียงอย่างเดียว เช่น ปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว ค. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในสังคม ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

14 การขายตรงคือ ก. การขายสินค้าให้พ่อค้าที่ไม่ใช่พ่อค้าคนกลาง ข. การขายสินค้าให้พ่อค้าที่เป็นพ่อค้าคนกลาง ค. การขายสินค้าให้กับโรงงานแปรรูป ง. ถูกต้องทุกข้อ

15 ง. ความคิดดังกล่าวยังไม่ถูกต้อง
การกสิกรรมถือได้ว่าเป็นธุรกิจประเภทหนึ่ง ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดจึงควร ก. คิดถึงผลกำไรสูงสุด ข. ทรัพยากรที่ใช้ในการเกษตรทดแทนใหม่ได้ทุกอย่างอยู่แล้วจึงควรใช้ให้เต็มที่ ค. ปฏิบัติการด้านการกสิกรรมมีผลต่อสภาพแวดล้อมน้อยมากเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงปลอดภัย ง. ความคิดดังกล่าวยังไม่ถูกต้อง

16 ก. ความสุขสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ข. งานปรับปรุงพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ ก. ความสุขสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ข. งานปรับปรุงพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ ค. การปลูกพืชเศรษฐกิจในระบบปลูกพืชเชิงเดี่ยว (monoculture) ง. เทคโนโลยีที่ทำให้ผลผลิตพืชชนิดใดเพิ่มขึ้นสูงสุด


ดาวน์โหลด ppt คำถามทบทวนวิชา510-111.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google