งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 1. ความงอก (germination) หรือความมีชีวิต (viability)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 1. ความงอก (germination) หรือความมีชีวิต (viability)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 1. ความงอก (germination) หรือความมีชีวิต (viability)
2. ความแข็งแรง (vigor) 3. ความบริสุทธิ์ (purity) 4. ความชื้นเมล็ด (moisture content) 5. การเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ (deterioration) 6. สี (color) 7. สุขภาพเมล็ดพันธุ์ (seed health)

2 สาเหตุคุณภาพแตกต่าง 1. การปลูกการดูแลรักษา 2. สภาพแวดล้อมขณะเมล็ดพัฒนา
1. การปลูกการดูแลรักษา 2. สภาพแวดล้อมขณะเมล็ดพัฒนา 3. อายุการเก็บเกี่ยว 4. วิธีการเก็บเกี่ยว 5. ความชื้นเมล็ด 6. การนวดและการกระเทาะ 7. การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 8. การใช้สารเคมี 9. การเก็บรักษา

3 ชั้นเมล็ดพันธุ์ 1. เมล็ดพันธุ์คัด (breeder seed)
2. เมล็ดพันธุ์หลัก (foundation seed) 3. เมล็ดพันธุ์ขยาย (registered seed) 4. เมล็ดพันธุ์จำหน่าย (certified seed)

4 ประเภทเมล็ดพันธุ์ จำแนกตามลักษณะพันธุกรรม
1. เมล็ดพันธุ์ผสมปล่อย (Open pollinated seed) 2. เมล็ดพันธุ์ลูกผสม (Hybrid seed)

5 ประเภทเมล็ดพันธุ์ลูกผสม
1. ลูกผสมเดี่ยว (Single cross) 2. ลูกผสมสามทาง (Three way cross) 3. ลูกผสมคู่ หรือ ลูกผสมสี่ทาง (Double cross) 4. ลูกผสมประยุกต์ (Modified cross)

6 ประเภทเมล็ดพันธุ์ลูกผสม
1. ลูกผสมเดี่ยว (Single cross) A B F1

7 ประเภทเมล็ดพันธุ์ลูกผสม
2. ลูกผสมสามทาง (Three way cross) A B C F1 F2

8 ประเภทเมล็ดพันธุ์ลูกผสม
3. ลูกผสมคู่ หรือ ลูกผสมสี่ทาง (Double cross) D A B C F1 F1 F2

9 ประเภทเมล็ดพันธุ์ลูกผสม
4. ลูกผสมประยุกต์ (Modified cross) สายพันธุ์แท้ X พันธุ์ผสมเปิด

10 ปัจจัยการเสื่อมสภาพ 1. ปัจจัยภายในเมล็ด ชนิดของเมล็ด พันธุกรรม
1. ปัจจัยภายในเมล็ด ชนิดของเมล็ด พันธุกรรม องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ด

11 ปัจจัยการเสื่อมสภาพ 2. ปัจจัยภายนอก สภาพแวดล้อมขณะเมล็ดพัฒนา
2. ปัจจัยภายนอก สภาพแวดล้อมขณะเมล็ดพัฒนา (น้ำ ฝน ดิน แสง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์) สภาพแวดล้อมขณะเก็บเกี่ยว (การเก็บเกี่ยว การตาก การนวด) สภาพแวดล้อมขณะเก็บรักษา (ความชื้น อุณหภูมิ ศัตรู ภาชนะ ระยะเวลา)


ดาวน์โหลด ppt คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 1. ความงอก (germination) หรือความมีชีวิต (viability)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google