งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ในปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ในปัจจุบัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ในปัจจุบัน
โดย นางธนิฏฐา จงพีร์เพียร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2 ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
PA กรมประมง “ฟาร์มผ่านการรับรอง” CB (ศรฟ.) หน่วยส่งเสิรม(สนง.ปจ.) หน่วย ตรวจประเมิน (ศูนย์/สถาบัน)

3 หน้าที่ของ ศรฟ. (CB) 1. ยกระดับหน่วยรับรองของกรมประมงให้ได้
ISO/IEC Guide 65 2. ควบคุมกำกับการตรวจประเมินเพื่อให้การ รับรอง 3. บริการ ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ CoC ,GAP

4 การปรับปรุงการทำงานของ ศรฟ.
ปรับเอกสารคุณภาพ QM, RE, PM, F ให้คล่องตัว ขึ้นและไม่ขัดกับมาตรฐาน ลดจำนวน CC จาก 3 เป็น 2 คน เพื่อให้ตัดสินให้การ รับรองรวดเร็วขึ้น กำลังพิจารณาปรับขั้นตอนการปฏิบัติเรื่องรับคำขอ ให้ สะดวกขึ้น ใช้ระบบ IT ช่วยในการทำงาน เว็บไซด์ Thacert มีระบบจัดการเอกสารส่วนกลาง ปี 55 ปรับระบบ IT ช่วยการทำงานมากขึ้น (1.7 ล้านบาท)

5 ข้อมูลบนเว็บไซด์ ศรฟ. ที่สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานอื่น
ข้อมูลบนเว็บไซด์ ศรฟ. ที่สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานอื่น หน่วยที่ผ่านมาตรฐาน (นิล, กุ้งทะเล) โดย ศรฟ. โดย ศูนย์/สถาบัน ฟาร์มถูกพักใช้/เพิกถอน ฟาร์มที่จะหมดอายุการรับรอง เมื่อไร? รายชื่อผู้ตรวจประเมิน คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

6 สิ่งที่ ศรฟ.ประสงค์ขอความร่วมมือ
คำขอถูกต้อง มีหลักฐานครบ (สนง.ปจ., ศูนย์/สถาบัน) สพช. สพจ. สพก. จัดสรรผู้ตรวจประเมินให้เพียงพอ AU/LA ปฏิบัติตามคู่มือ (PM) Lab น้ำ แบคทีเรีย ปัจจัยการผลิต และสารตกค้าง มีมาตรฐานสากล ผลวิเคราะห์เชื่อถือได้ บุคลากร และสถานที่เพียงพอ

7 ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการทำงานของ ศรฟ.


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ในปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google